Vern om vipene ved Fygaren!

Stavanger kommune foreslår å bygge en tursti over Fygaren, mellom Byhaugen og Litle Stokkavatn. Det kan bety katastrofe for en av Stavangers siste hekkelokaliteter for den sterkt truete vipa.

Stavangers kanskje vakreste kulturlandskap legger mange trafikanter merke til før de forsvinner inn i Byhaugtunnelen. Området er særdeles variert med små skogkledte koller omgitt av velholdte beitemarker. Dette siste blir besørget av beitende storfe og sau. Verdien av dette intakte landskapet kan neppe verdsettes høyt nok i en by som er under sterk urbanisering av grøntområdene. 

Når det bygges turveger eller foretas andre tekniske inngrep i et helhetlig, sammenhengende kulturlandskap kan det ha svært negative konsekvenser. Ikke bare for opplevelsen av landskapet som blir punktert, men også for bakkehekkende fugler. På Fygaren er det vipa det gjelder. En art som har vært i sterk tilbakegang i sine tradisjonelle hekkeområde over hele landet og som i den siste gjeldende rødlista fikk den lite hyggelige statusen «sterkt truet». Vipa har hatt en estimert tilbakegang på 45 prosent i løpet av de siste 15 åra.

Situasjonen er svært dramatisk for den kjente og folkekjære karakterfuglen på Jæren. Derfor må alle gode krefter settes inn for å hindre at vipene blir borte fra vårt landskap i løpet av få tiår.

Stavanger har det samme ansvaret for å ta vare på turet artsmangfold som alle andre kommuner. Det gjelder ingen unntak for oljebyen sjøl om presset på de grønne arealene er sterkt. Da kan det ikke aksepteres at kommunen bygger en tursti i vipenes hekke- og leveområde ved Fygaren med svært høy risiko for at fuglene blir fortrengt.

Ekspertene i Ecofact og Norsk institutt for Naturforsking har vært klinkende klare i sine advarsler mot turstien. Naturvernforbundet deler ekspertenes advarsler og vi kommer til å gjøre alt som står i makt for å hindre kommunal utryddelse av den sterkt truete vipa.