Avvis planen om storstilt hyttebygging i ett av Hjartdals siste uberørte områder.

19.06.06 Naturvernforbundet i Telemark ser med stor uro på at det nå er lagt frem planer for en helt ødeleggende utbygging av hyttefelt med tilhørende veier og kraftlinjer, butikker og alpinanlegg i området rundt Venelinuten rett vest for Tuddalsdalen i Hjartdal. Området ligger i randsonen til Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde og villreinområde. Den utviklingen som vi har vært vitne til blant annet i Vinje og Tuddal skal nå også innhente ett av de få gjenværende uberørte områder i Hjartdal.

Vår motstand bunner i følgende forhold:

Området ligger langt fra vei, det er et såkalt INON-område. Den vanskelige tilgjengeligheten for motorisert transport gjør at området skjermes for mye av den påvirkningen som våre utmarksområder ellers er utsatt for. Det er i dag kun marginaliserte områder i Norge som ligger langt fra tekniske inngrep, og vi mener at dersom ytterligere tekniske inngrep skal foretas så må dette gjøre i områder som allerede er ”ødelagt”.

Området er i dag kategorisert som verdifullt i kommuneplanen for Hjartdal, med ordlyden ”Viktige landskaps-turvegar/grøntstruktur der bygge- og anleggstiltak ikkje bør tillatast”. Dette alene burde være nok til å stanse et slikt forsøk på kommersiell utnyttelse. Ved arealplanleggingen i kommunen vurderes det hvilke områder som skal brukes til hva, og det er etter vår oppfatning ikke riktig uten videre å søke om, enn si, endre dette når nye momenter dukker opp. Vi kan ikke se at en hyttebygging av det kaliber som i denne saken er aktuelt medfører noe nytt i forhold til de vurderinger som ble gjort da arealplanen ble laget.

Vi har forståelse for at lokalbefolkningen ønsker å skaffe seg et utkomme ved å ta i bruk de naturressursene som finnes lokalt, men vi skal heller ikke glemme at våre utmarksområder representerer nasjonale verdier som skal komme hele befolkningen til gode. Friluftsloven, med allemannsretten, tydeliggjør intensjonene om at skog og fjell er områder som fellesskapet har visse rettigheter til, og vi skal derfor ikke tillate enhver næringsutvikling med begrunnelse i behov for lokal aktivitet. Tradisjonelt er virksomheten på en gard i våre bygder knyttet til dyrking av jord i innmark, samt utnyttelse av utmarksbeiter, jakt og fiske. Hyttebygging er i så måte et fremmedelement som man tyr til når øvrig virksomhet ikke er lønnsom nok. Naturvernforbundet i Telemark går i mot en ukritisk hyttebygging som ”næring”. Skal det bygges hytter ut over det som allerede nå finnes får dette gjøres i områder som allerede er ødelagt som villmarksområder. Det er i dag tilgjengelig ca 245 godkjente, ubebygde hyttetomter i Hjartdal kommune, og vi krever at man henleder oppmerksomheten på disse før man kaster sine øyne på et uberørt, allerede vernet område.