Brevet fra NV i Telemark og NU

Naturvernforbundet i Telemark og Natur og Ungdom klager herved Naturgass Grenland AS, Teknologisenteret, Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn inn til Forbrukerombudet for villedende markedsføring.Vi klager på Naturgass Grenland sin markedsføring i Varden den 26.11.2005, og deres markedsføring på deres nettside www.naturgassgrenland.no

Bakgrunn

FN har ved flere anledninger slått fast at utslipp av klimagasser er en belastning for miljøet. Dette er blant annet slått fast gjennom FNs klimapanel (IPCC) sine rapporter om klimaproblemet. Naturvernforbundet i Telemark og Natur og Ungdom ønsker på dette grunnlaget å redusere utslippene av farlige klimagasser.

Naturgass Grenland reklamerer i flere norske aviser med at direkte bruk av naturgass er miljøvennlig. Disse påstandene er ikke tilfredstillende begrunnet, og er etter vår mening direkte feil. At Naturgass Grenland markedsfører sine produkter som miljøvennlige er med på å skape et feilaktig bilde av produktet naturgass og er dermed villedende markedsføring i form av feilinformasjon. Denne feilinformasjonen er egnet til å øke etterspørselen etter varen slik det er forbud mot jamfør Markedsføringslovens § 3 første ledd:

”Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser, når framstillingen ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold, og derfor må anses urimelig.”

Direkte bruk av fossilgass fortrenger fornybar energi

Vi vil her forsøke å vise at gass er en konkurrent til fornybar energi når gass brukes direkte til varmeenergi.

Oljefyring er utbredt måte å varme opp bygninger. Gassfyring markedsføres som et alternativ til oljefyr, og det blir markedsført som miljøvennlig. Imidlertid er ikke gassen miljøvennlig i og med at den medfører store utslipp av klimagasser. Forbrenning av gass fører til et CO2-utslipp på ca. 57 prosent av forbrenning av lett fyringsolje når man ser på CO2-mengde per anvendt mengde energi. Denne gevinsten blir imidlertid redusert og kanskje helt borte, da gassfyring medfører utslipp av metan som følge av uforbrent gass og lekkasjer (Nordiska Ministerrådet, TemaNor 1997:548.Rambøll och ÅF-Energiconsult 1997). Metan er ca. 20 ganger mer potent som drivhusgass enn CO2.

Andre energikilder som vannbåren varme basert på bioenergi, spillvarme og bruk av varmepumpe (særlig vann til vann) er relativt lite utbredt i Norge, men har stort potensiale. En av grunnene til at disse er lite utbredt er at det tar tid å bygge opp et marked for disse energikildene, og at kostnadene ved bruk av gass- og oljefyring har vært og fortsatt kan være noe lavere, både når det gjelder investering og drift. At markedet har tatt lang tid å bygges opp kan blant annet skyldes den harde konkurransen fra fossilgass. Fossilgass har vært markedsført som miljøvennlig, og dermed har ikke alternativene som ikke medfører utslipp av klimagasser fått det fortrinnet «image» foran gass som det fortjener. Det er svært uheldig at forurensende energi som gass kan bli forvekslet med energikilder som ikke slipper ut drivhusgasser. Samtidig har fossilgass vært fritatt for CO2-avgift.

Et eksempel på hvordan direkte bruk av gass er en konkurrent til fornybar energi finner vi på Nord-Jæren. Her er det bygget et gassrør for forsyning av gass til husholdninger, industri og næringsbygg. Før dette ble bygget ble det advart fra blant andre SFT om at direkte bruk av gass vil føre til økte utslipp og fortrenge fornybar energi sammenliknet med et alternativt scenario der en baserer seg på miljøvennlige energikilder. Lyse Energi sin utslippssøknad etter forurensningsloven for distribusjon av gass viser også at gass ikke bare erstatter olje, men også erstatter bioenergi. I tillegg blir gass dominerende i veksten i energiforbruket utenom el, og dermed utkonkurreres de fornybare alternativene.

Tidligere praksis

Forbrukerombudet har i brev av 07.04.05 bedt Statoil om ikke å villede forbrukerne ved å framstille gass som miljøvennlig, uten at det skrives utfyllende opplysninger om hvorfor det er miljøvennlig. Dette var særlig fordi påstanden er egnet til å gi inntrykk av at gass er mer miljøvennlig enn de fornybare alternativene.

Konklusjon

Vi mener med dette å ha vist at direkte bruk av fossilgass ikke er miljøvennlig. Dette på grunn av konkrete utslippsfaktorer som viser at bruk av gass gir betydelige CO2-utslipp. Alternativene som ikke slipper ut klimagasser er mange, men Naturgass Grenland og andre selskapers markedsføring av gass som miljøvennlig gjør det vanskelig for forbrukere og kunder å orientere seg i energimarkedet. Eksempler og dokumentasjon viser tydelig at klimagassutslippene øker ved bruk av fossilgass, og vi mener derfor det ikke kan kalles en miljøvennlig energikilde.

Naturvernforbundet I Telemark og Natur og Ungdom er av den oppfatning at det er urimelig i forholdet til forbrukerne, og at det strider mot god markedsføringsskikk å fremme udokumenterte påstander jamfør Markedsføringslovens §§1 og 3.

Vi ber samtidig om at Forbrukerombudet tar kontakt med alle gassleverandører for å opplyse hvordan gass skal markedsføres i tråd med loven.