Bygging av barnehage på Flåtten, Bokfinkveien

31.05.06 Klage fra Naturvernforbundet i Telemark og GrenlandNaturvernforbundet i Grenland ser positivt på Porsgrunn kommunes initiativ til å bygge en barnehage på Flåtten, men NVG mener kommunen burde se nærmere på valg av tomt for barnehagen. Den valgte tomta er et yndet lekested for mange barn, avlastningsbane for Stridsklev idrettslags fotballgruppe, og har en skogteig som blir mye brukt til lek og utforskning. Naturvernforbundet i Grenland ser viktigheten av å bevare slike grønne lunger og rekreasjonssteder i lokalområdene. Området er et naturlig og godt lekeområde, med mange spennende trær og små klatreskrenter, hvor barna får en fin første kontakt med naturen der de bor. Lokalbefolkningen bruker området flittig, og er imot byggeplanene.

Vi henstiller til Fylkesmannen om å stanse byggingen på bakgrunn av følgende:

Viktige argumenter i saken

Beskrivelse av området: plassen består i en liten fotballbane, noen lekeapparater og mange trær. De fleste er varmekjære trær, og noen ganske store. Det er særlig mange fine friske almer, som ellers mange steder er ødelagt av almesyke og hogst, ellers selje og lønn. Botnvegetasjonen i skogen inkluderer vårmarihand og lerkespore. Området med skog gir en liten følelse av urskog og villmark som er verdt å bevare. Det er tydelige rester etter gammel bebyggelse, murer og takstein, men ikke av slik alder at det kan regnes som automatisk verneverdig. Likevel er dette spennende elementer for barn som leker. Stedet framstår i det hele som en liten perle av en grønn lunge i boligstrøket.

Ved bygging vil den økte trafikken utgjøre et risikoelement, med hundre biler fram og tilbake (konsentrert) to ganger om dagen vil det bli problemer. Før kommunen kan begynne bygging må det legges fortau eller gangvei ned til Flåtten lekeplass 200 – 300 meter lengre nede.

Flåtten lekeplass kan fungere som en slags erstatning som lekeplass. Dette er imidlertid en u-formet dal med bare gras og leke- apparater, og innehar ikke i nærheten av de samme kvaliteter som gamle Flåtten gård. På Flåtten lekeplass er det derimot er det romsligere både for å bygge og for å tilfredsstille parkering og trafikk- avvikling dersom barnehagen ble lagt hit. Det er også kommet fram mange andre alternative tomter som kan anvendes til bygging av barnehagen

I kommunens vedtak om å bygge barnehage, var stedet beskrevet som Bokfinkveien. Det er gaten ned til den nedre lekeplassen (Flåtten lekeplass). Veien opp til den øvre plassen heter Flåtten Terrasse. Det er dermed gjort en helt klar feil i vedtaket. I tillegg konkluderer kommunen med at ”I reguleringsplan for Raskenlund II, stadfestet 23.11.1968, er eiendommen regulert til institusjon som barnehage, daghjem, etc. Det er ikke gjennomført ny regulering av området eller foretatt endringer i arealdelen til kommuneplanen som endrer dette forholdet. Formålet må derfor anses som kjent.” (Porsgrunn kommune, ark.nr 614 06/00845-001). Dette betyr altså at et snart 40 år gammelt vedtak legges til grunn for byggingen! Dette er et så gammelt vedtak at det må anses som foreldet.

Området er også benyttet som lekeplass i mange år, og kommunen har selv bekostet lekeapparater på området. Det betyr at stedet kan anses som hevdvunnet.

I Grønn plakat for Porsgrunn kommune er stedet merket med kategori A, område med meget store verdier for tur- og rekreasjon. Porsgrunn kommune har altså selv notert seg viktigheten av å bevare området som en grønn lunge i boligstrøket.

Størrelsen på bygget vil også utgjøre et problem. Barnehagebygget antas å bli ca. 850 m², i tillegg skal det lages asfalterte gang og sykkelstier inne på området, samt parkeringsplasser. Det sier seg selv at det blir ikke mye lekeareal igjen av en tomt på 6,2 mål, hvorav om lag 5 mål er ”effektiv” tomt, dvs egnet for bygging. Resten faller bort pga skrenten og transformatorkiosken.

Barnas beste i denne saken vil være å legge barnehagebygget til en annen tomt. For lokalbefolkningen vil området innenfor barnehagen være tilgjengelig etter kl 17 og i helgene, det betyr en svært begrenset mulighet til å bruke området. I tillegg vil gjerde og port gjøre det unaturlig å bruke plassen til lek og rekreasjon, følelsen av annen manns eiendom vil tre inn.

Konklusjon

Fylkesmannen i Telemark bes om å stanse bygging av en barnehage i Bokfinkveien/Flåtten terrasse. Det er mange, vektige argumenter mot byggingen, som nevnt over. Naturvernforbundet ber om at vår klage får oppsettende virkning, grunnet det hastverk som kommunen har vist i saken.