Dokumenter til årsmøtet til Naturvernforbundet i Telemark

Her finner du årsberetningen, regnskap og budsjett. Last dem ned ved å trykke på linkene nedenfor.

For å delta digitalt kan du følge Teams-linken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVlNGE2MTItZWYwYi00YTVkLWE4NjAtNDQ4Zjg5OTI4ZWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22484fb8dc-a73d-4d19-82e3-b36d413d5bed%22%2c%22Oid%22%3a%222a11e36d-c5a1-49b7-b34d-6b35eb9ff21d%22%7d