Flere veger eller bedre kollektivtilbud i Grenland?

Sterke krefter i Grenland arbeider for omfattende utbygging av nye veger, som vil resultere i mange flere biler og økt klimagassutslipp. Hvis du heller ønsker flere og raskere busser, må vi bli så mange at vi får politikerne over på vår side. Vegvesenets konseptplanutredning for Grenland beskriver ulike alternativer for det framtidige trafikksystemet. Utredningen ligger nå ute på høring, og du har nå mulighet for påvirke hva Naturvernforbundet skal mene om saken.

Naturvernforbundet i Grenland inviterer alle til diskusjon om dette på Mule Varde torsdag 4. november kl 1830. Velkommen! På møtet tar vi også opp planen for ny 4 felts motorveg for E18 i Bamble, utslippene fra Eramet og andre aktuelle saker.

Åpent styremøte i Naturvernforbundet i Grenland på Mule Varde torsdag 4. november kl 1830

Saksliste:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og referat fra siste styremøte 16.09.2010
  2. Framtidig trafikksystem i Grenland. Flere veger eller mer kollektivtransport? Karl Gran innleder til diskusjon om Naturvernforbundets høringsuttalelse
  3. Ny 4-felts motorveg for E18 i Bamble v/Arne Flaatten 
  4. Eramet – Miljørapport v/Leif Stige
  5. Orientering om aktiviteter etter siste styremøte
  6. Innkomne saker
  7. Vår bruk av nye sosiale medier? Utsatt fra siste styremøte
  8. Annonsering av vår grønne onsdag 17. november 
  9. Eventuelt

Med hilsen

Elisabeth Ryen                                                Karl Gran
styreleder                                                        sekretær
915 54 477                                                    907 27 181