Forslag til planprogram for ny E-18 fra Vestfold grense til Langangen

03.05.06Vi viser til Deres brev av 24. mars 2006 og ønsker å fremme noen kommentarer til kapittel 4 «Forslag til program for videre utredning». Vi har merket oss at det kun ønskes kommentarer til selve planprosessen, og vil rette oss etter det. Imidlertid synes vi det er på sin plass å påpeke at det er noe uheldig at man allerede på dette tidspunkt synes å ha vraket to av de alternativene som ble behandlet i konsekvensanalysen fra Asplan Viak AS i september 2005. Dersom innsigelsene mot det nordre alternativet skulle føre til at dette vrakes, står man i henhold til det skisserte opplegg igjen kun med å beholde E-18 som i dag. Vi har forståelse for at man mener at det nordre alternativet er best, men uten å ha de nest beste alternativene «for hånden» stiller man seg selv i en svak posisjon dersom det nordre alternativet bortfaller.

Når vi som ønskelig forholder oss til det nordre alternativet i forhold til et 0-alternativ, dvs at man beholder E-18 som den er mellom Nøklegård og Langangen, blir våre kommentarer som følger:

  1. Ny E-18 er å forstå som en økning av tilbudet til bilistene, både yrkes- og privat-bilister. Som kjent fører en økning i tilbudet til at også etterspørselen øker, dvs at trafikken vil øke. Vi kan ikke se at det er i samfunnets interesse at trafikken øker mer enn den allerede nå gjør, og be om at dette aspektet tydeliggjøres i planarbeidet. Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser i henhold til Kyoto-protokollen, og Miljøvernministeren har nylig signalisert at det nå skal foretas en nøye gjennomgang av hvilke tiltak som faktisk må gjennomføres for at Norges forpliktelser skal innfris. Det er nærliggende å tro at veitrafikken vil spille en rolle i dette bildet. Det er derfor etter vårt syn svært uheldig at man planlegger ytterligere ”klimaforverrende” tiltak med mindre det tydeliggjøres hvilke konsekvenser dette får for Norges overordnede forpliktelser.

    I den sammenheng etterlyser vi også Eidangertunnellen for jernbane. Denne er overhodet ikke nevnt i planprogrammet, til tross for at den har en nær sammenheng med ny E-18 når det gjelder fremtidig kapasitet for trafikkavvikling. Dette jernbaneprosjektet er ikke skrinlagt, og vi vil be om en nærmere vurdering av denne sammenhengen.
  1. Med ny vei vil farten øke, fra anslagsvis 70-80 km/t i dag til 100 km/t. Det er kjent at luftmotstanden for biler øker sterkt med økende hastighet. I lys av foregående punkt vil vi be om at konsekvensene for klimagassutslippene tallfestes for tilfellet at farten økes til 100 km/t. Her må medtas både den økte farten og den økte trafikken påpekt i det foregående.
  2. Dagens trasé harmonerer i standard med det som ble sluttført med Grenlandbrua så sent som i 1996 (muligens med unntak av krysset ved Nøklegård). Vi har en viss forståelse for at det ønskes en bedre trasé gjennom vestre Vestfold, men ser det som unødvendig å forlenge denne forbi Nøklegård. Det er knappe ressurser til veiutbedring, og bedre steder å bruke pengene enn her.
  3. Bosetting og øvrige aktiviteter langs nåværende E-18 har tilpasset seg situasjonen med trafikk og støy, og vi kan ikke uten videre se at det er grunnlag for å kreve veien fjernet fra dagens trasé. Tvert imot viser erfaring at det gjerne etableres ny bygningsmasse etc i tilknytning til (og i hvert fall synlig fra) ny vei. Vi mener derfor at man i planarbeidet skal tone ned hensynet til eksisterende aktivitet og bebyggelse langs E-18, og heller vektlegge de negative konsekvenser ny trasé har for bl.a. friluftsliv og naturlandskap.

    Vår foreløpige konklusjon er at utbedringen av E-18 bør stoppe ved Nøklegård, og at planarbeidet legges opp med dette for øye.

Vi håper at våre kommentarer og synspunkter oppfattes konstruktivt, og deltar gjerne i den videre prosess i denne sammenheng.