Fylkestinget svikter naturen

Telemark Ring vil båndlegge 700 mål med skog, en sørøstlig utpost for Follsjålandskapet, godt dokumentert som et område av internasjonal verdi med stort artsmangfold og rødlistearter.

Plantegning: Telemark Ring

Den 13. juni vedtok Fylkestinget for Vestfold og Telemark å vedta støtte til prosjektet Telemark Ring med 1,5 millioner kroner.

Det er et prosjekt som båndlegger et område på ca. 700 mål skog ved Elgsjø i Notodden. Hensikten er å bygge et motorsportsenter, og som i tillegg skal være et senter for testing av nye og og alternative former for bærekraftig transport. Det siste lyder interessant og bærekraftig, men så langt har det vært få konkrete innspill fra mulige økonomiske aktører.

Naturvernforbundet i Telemark stiller seg svært kritisk til dette vedtaket. Da prosjektet ble påbegynt så tidlig som i 2015, var sikkert intensjonene gode, og mulighetene for realisering av et slikt senter kunne være innenfor rekkevidde. Men verden siden da har vært i stor endring. Vi har fått illevarslende rapporter om klimaendringer og naturtap. I desember var Norge pådriver for å få vedtatt en naturavtale som forplikter landene til å verne 30 prosent av sine arealer. Miljøvernminister Espen Barth Eide henvender seg nå til kommunene og ber dem om å vaske planer som krever store arealinngrep.

Mener politikerne i Telemark og Vestfold fylkesting at slike rapporter, vedtak og henstillinger ikke skal omsettes til praktisk politikk? Skal naturhensyn gjelde for de andre, men ikke for oss? Har ikke de folkevalgte i Telemark tatt kunnskapen inn over seg? 

Telemark Ring vil båndlegge 700 mål med skog, en sørøstlig utpost for Follsjålandskapet, godt dokumentert som et område av internasjonal verdi med stort artsmangfold og rødlistearter.

Ved Elgsjø finner vi et viktig vilttrekk, og håndtering av overvannet ved en utbygging vil påvirke Elgsjø, Innsjøen er allerede klassifisert med en utilfredsstillende økologisk tilstand. Andre, og nødvendigvis store utslipp fra motorsportsenteret til luft, er ikke kartlagt.

Politikerne har de siste dagene grønnvasket formuleringene i vedtaket – for å gjøre det spiselig for de av oss som stiller de kritiske spørsmålene. Det framstår som forstemmende/kunnskapsløst.

Vi må derfor, beklagelig vis, slå følgende fast: Posisjonen i Vestfold og Telemark fylkesting svikter i denne saken naturen. De neglisjerer rapporter om klima, naturtap og miljø, de følger ikke egne vedtatte mål og partiprogram.

Med det undergraver de tilliten vi har til våre politikere.

Naturvernforbundet i Telemark, Helge Granlund

Naturvernforbundet i Øst-Telemark, Anne Haugen Wagn