Halvhjertet kollektivsatsing i Grenland fra fylkestinget og kommunestyrene

Vi mener at dette vedtaket fører til økt personbiltrafikk og CO2-utslipp. Vedtaket er således i konflikt med samfunnsmålene som Vegvesenet har lagt til grunn for sin konseptvalgutredning. Begrunnelsen finner du i vår uttalelse til Staten vegvesen.


Konseptvalgutredning for Grenland – Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Grenland

Vi viser til Statens Vegvesens Konseptvalgutredning (KVU), datert januar 2010.

Styret i Naturvernforbundet i Grenland (NVG) har i møte 08.12.2010 fattet slikt vedtak:

”NVG er enig i viktige behov for valg av konsept i KVUen:
• Ulykkesreduksjon
• Mindre lokal luft- og støyforurensing
• Utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner
• Behov for intermodale knutepunkt mellom sjø/bane/veg for godstransport/næringsliv
• Redusert samlet transportbehov
• Reduksjon i samlet utslipp av CO2 fra biltrafikken

NVG er også enig i det foreslåtte samfunnsmålet i KVUen:
Bedre framkommelighet for næringstrafikk og mer attraktive forhold for reisende med
kollektivtransport og for gående og syklende.

NVG er også enig i anbefalte prinsipper i KVUen:
• Optimalisering av dagens vegnett og oppgradering av transportnettet for kollektivtrafikken, gående og syklende.
• Sikre fremkommeligheten på vegnettet som forbinder byområdet med hovedvegnettet i regionen, dvs. rv 36 og E18.
• Sikre fremkommeligheten på resterende vegnett i byområdet.

Behovsdekking og måloppnåelse skjer best og billigst ved et meget godt kollektivtilbud og kraftige restriksjoner på personbiltrafikk. Dermed blir personbiltrafikken på det eksisterende vegnettet redusert, og dette får dermed nok kapasitet til å betjene næringsrettet gods- og persontrafikkk. Dvs at Kollektivkonseptet med 30-sone og parkeringsrestriksjoner må velges.

NVG er sterkt uenig i Vegvesenets nytteberegning i utredningens s 73-75. Vegvesenet har i beregningen tatt med nytten for alle trafikanter med personbil. Dette er meningsløst ut fra definerte behov om redusert transportbehov og mindre CO2-utslipp fra biltrafikken. Nytten for denne trafikantgruppa må enten settes til 0 eller en liten brøkdel av nytten for kollektivtrafikanter og for næringsrettet trafikk. Det er meget kritikkverdig at det ikke er redegjort for dette. NVG har tillit til at dette blir gjort i den forestående eksterne kvalitetssikringen av KVUen.

Med den nevnte endringen i nytteberegningsgrunnlaget blir Kollektivkonseptet rangert klart foran konseptene Bygging i bybåndet og Ringveg utenom bybåndet, kf tabellen på s 74. Rangeringen av Kollektivkonseptet styrkes ytterligere når ikke-prissatte virkningen tas med, kf s 75.

NVG foreslår følgende justeringer til Kollektivkonseptet med 30-sone og parkeringsrestriksjoner:
• Gang/sykkelveger. I tillegg til foreslåtte tiltak foreslås adskilte gang- og sykkelfelt på turvegen langs og på begge sider av elva mellom Skien og Porsgrunn sentrum. Attraktiviteten for bruk av sykkel økes da vesentlig framfor å sykle langs biltrafikken
• Busslinjer. 10 minutters frekvens på alle 3 Metrolinjene kl 07-17 på hverdager, 20 min frekvens om kvelden og i helgene. Tilsvarende frekvenser på pendelbussene bør bli 30 og 60 min. Nytt pendelbusstilbud i Skien nord (Rising-Venstøp-Jønnevald) og i Porsgrunn sørøst (Moheim.Bergsbygda). Bedre busstilbud i utkantene, også utenom skoleferiene.
• Bybane. Et attraktivt bybanetilbud må ha10 min frekvens mellom Skien/Bryggeparken og Porsgrunn stasjon. Det forutsetter dobbeltspor og at Torggata i Skien blir kollektivgate med holdeplasser sør i gata, og med gangforbindelse under rundkjøringa foran Rådhuset. Bybanen realiseres når trafikkgrunnlaget er der, bl.a. med konsentrert boligbygging på østsiden av elva og at Grenlandsbanen (Porsgrnn-Skorstøl) er etablert
• Tiltak på eksisterende vegtraseer. I tillegg til miljø- og framkommelighetstiltak for buss foreslår vi store parkeringsarealer med gratis parkering utenfor bybåndet for reisende med mål i bybåndet ved de store innfartsvegene: E18 (Moheim og Rugtvedt), Rv36 (Skyggestein), Rv32 (Gjerpen)
• Nye vegtraseer. Ny veg Skjelbredstrand-Skyggestein bygges for å redusere CO2-utslippene i hårnålsvingene
• Andre tiltak. Betydelig takstreduksjon på bussene, for å øke overgang fra disponibel bil til buss for persontransport i bybåndet”. Restriktive tiltak for biltrafikk må skje samtidig med innføring av et mer attraktivt busstilbud”

Naturvernforbundet i Grenland


Elisaberh Ryen (sign)                                                                                  Karl Gran (sign)
styreleder                                                                                                        sekretær