Høringsuttalelse om E 18 Rugtvedt–Dørdal i Bamble kommune

Naturvernforbundet i Telemark har sendt høringsuttalelse til forslaget til planprogram med endelig valg av veglinje. Naturvernforbundet har blant annet foreslått og begrunnet hvorfor strekningen bør bygges ut med 2-3 kjørefelt med midtdeler og ikke som 4-felts veg.