Høringsuttalelse om reguleringsplan for offentlig vei og parkering på Jønnbu

Vi er inneforstått med at kommunedelplanen for Jønnbu er fastlagt, men vi ønsker å komme med et endringsforslag for veitrasé (veg 1). Detaljert kart over planlagt trasé tydeliggjør at naturinngrepene vil bli svært store og irreversible. «Stedegne toppmasser» og naturstein vil ikke gjøre veivalget mer akseptabelt.

Vi mener at veien bør gå nord for tjernet. Dette fordi inngrepet da vil bli i allerede utbygd område og fordi traséen vil bli betydelig kortere. Det er fullt mulig å legge skiløype/gangareal i et plan over bilvei.

Naturvernforbundet er opptatt av at det ikke tas forhastede beslutninger om utbyggingen av Jønnbu. Vi forstår at kommunen er under press for å få startet byggearbeidene, men vi forventer en seriøs vurdering av en alternativ trasé. Et nytt grep her kan hindre en unødvendig og irreversibel ødeleggelse av friluftsområdet Jønnbu.