Høringsuttalelse til samfunnsdelen i Skiens kommuneplan

Vi mener at kommunen må bidra til redusert klimagassutslipp ved å overføre personbiltransport til buss, sykkel og gange

Vetle Mulesvei 16, 3944 Porsgrunn, tlf 907 27 181

e-post: i-gran@frisurf.no

skien.postmottak@skien.kommune.no

                                                                                                          Porsgrunn, 18.03.2011

Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel

Naturvernforbundet i Grenland (NVG)  vil gi Skien kommune honnør for at Miljø og bærekraft er et av tre satsingsområder i  kommuneplanens samfunnsdel. Det er mye bra i dette kapittelet, men det gir inntrykk av å være uferdig med mye generell tekst. En alvorlig svakhet er at det ikke skilles mellom de avgjørende og de mindre viktige problemstillingene. Resultatet av dette blir at planen ender opp med nesten 20 mål og ennå flere strategier. Vi anbefaler sterkt at kommunen definerer hva som er aller viktigst på miljøsida i Skien i planperioden, og ut fra dette utvikler et målhierarki med hovedmål og delmål.

Det kan ikke være tvil om at klimatrusselen er alvorligere enn alt annet for våre etterkommere. Vi viser bl.a. til forsker i FNs klimapanel, Helge Dranges globale klimaanimasjon, som ble vist i kommunens medvirkningsmøte 10. mars. Alle forvaltningsnivåer må ta dette innover seg, og vedta planer med mål, strategier og  tiltak for å redusere klimagassutslippet.

I våre store og mellomstore byer, herunder Skien og Porsgrunn, kommer mer enn 60 % av klimagassutslippene fra transport. Hos oss er mer enn 90 % av biltransporten intern trafikk i Grenland. Det nest største klimagassutslippet kommer fra fossilt brensel.

Hovedmålet bør da bli tre av målene i høringsutkastet:

Klimagassutslipp fra transportsektoren i Skien skal reduseres med 30 prosent innen

2020 i forhold til 2006 nivået ved å redusere transportomfanget, ta miljøvennlige transportformer i bruk og ved å redusere bruken av fossilt brensel med 50 %

Som delmål foreslår vi Samferdselsdepartementets to ”prosjektutløsende” behov i konseptvalgutredningen (KVUen) for Grenland og i tillegg to av målene i høringsutkastet:

o Overføre persontrafikk fra bil til kollektiv, gange og sykkel

o Bedre framkommelighet for næringstrafikken på eksisterende vegnett ved redusert   personbiltrafikk

oRedusere energibruken og styrke bruken av fornybare energikilder, utnytte spillvarme, gjenvinne energi og videreutvikle fjernvarmeanlegg

Tiltakene på transportsektoren i planperioden må bli både vesentlig bedre kollektivtilbud og sterke restriksjoner på bruk av personbil:

  • Framkommelighetstiltak på buss (kf KVUen), slik at bussen kjører raskere enn bilene
  • 15 min frekvens på Metrobussene (10 min i rushtida), 30 min frekvens på Pendelbussene
  • Takstreduksjon på buss
  • Avgiftsbelagt kjøring på hovedvegene, økt avgift i rushtida
  • 50 km fartsgrense på hovedvegene
  • Økte parkeringsavgifter

Tiltak på transportsektoren på lengre sikt:

  • Bybane Bryggeparken-Porsgrunn stasjon(-Herøya) med 10 min frekvens for å få rask og hyppig forbindelse mellom bysentrene, og for å knytte Skien til regiontognettet når Grenlandsbanen (Porsgrunn-Kristiansand) tas i bruk
  • Nye boliger med høy utnyttelsesgrad nær bybanen
  • Bussterminalen flyttes til søndre del av Torggata
  • Bygge ut attraktive gang/sykkelveger i tillegg til gang/sykkelvegene langs hovedvegene

NVG er enig i tiltakene vedr grønne områder og energibruk i bygg som framgår av høringsutkastet.

Grenlandskommunene må intensivere informasjonsarbeidet, slik at vi alle tar klimatrusselen innover oss, og dermed må akseptere upopulære restriksjoner på bruk av personbil. Vi anbefaler å involvere grunnskolen i informasjonsarbeidet, f.eks med miljømål for elevene og konkurranse mellom klasser og skoler.

Vennlig hilsen

Elisabeth Ryen (sign)                                                   Karl Gran (sign)

(styrelederi Naturvernforbundet i Grenland                  sekretær i Naturvernforbundet i Grenland