Høringsuttalelse til «Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Telemark»

28.02.06Naturvernforbundet i Telemark er enig i målsettingen om at sjømat fra Telemark skal kunne spises og omsettes uten restriksjoner etter 2015. For å oppnå denne målsettingen forutsettes det at store deler av sedimentene både i Frierfjorden og ytre fjordområder tildekkes. Vi ser det som viktig at tiltakene settes i gang så snart som mulig.

Naturvernforbundet er oppmerksom på at det knytter seg store usikkerheter både til metoder og virkning av dette tiltaket. Vi er likevel i tvil om ytterlige undersøkelser vil gi et vesentlig sikrere grunnlag for å bedømme tiltaket. Å framskaffe et erfaringsmateriale ved at tildekning i første omgang gjennomføres for en del av området, synes imidlertid fornuftig. Hvilket område som bør inngå i dette del-prosjektet, har vi ikke noen bestemt oppfatning av, men ser det som viktig at det er tilstrekkelig stort til at også virkningene kan evalueres.

Den lovpålagte konsekvensanalysen bør igangsettes umiddelbart. I løpet av den prosessen må det være mulig å få avklart de viktigste usikkerhetene ved prosjektet. I en slik analyse skal også 0-alternativet utredes. Hvis det kommer fram at tildekningen har uforutsette negative effekter, eller av andre grunner ikke bør gjennomføres, er det ikke for sent å skrinnlegge prosjektet.

Det antas at konsekvensanalysen kan gjelde hele prosjektet selv om det gjennomføres i to omganger med en evalueringsperiode mellom.

Konklusjon

Naturvernforbundet ser positivt på Fylkesmannens forslag til tiltaksplan og ber om at det settes i gang en konsekvensanalyse snarest mulig.