Innspill til utbygging Hydrostrand

Naturvernforbundet i Grenland har satt seg inn i oppstart av reguleringsplanene for Hydrostrand. Det er delt i tre områder, og vi har dermed laget tre ulike uttalelser.

Området Sviakollen er ikke tilstrekkelig kartlagt mhp mulige viktige naturtyper og
naturmangfold. Her planlegges hyttebygging i et pr dato ubebygd område. Dette
utløser både en kartlegging av naturtyper/ naturmangfold og tilhørende
konsekvensutredning (KU) jf PBL