Kampen mot utbygging på Bunestoppen fortsetter

På en kalkrik høyde over Stathelle finnes det en oase av sjeldne arter og biotoper, tett opp mot nabolag og infrastruktur. Nå vil Bamble kommune bygge det ned med over 120 boliger.

I et intervju (15.11) sier Sissel Solberg fra Naturvernforbundet i Grenland at, «De har ikke lovet oss noe, men de lytter. Det anser vi som et godt tegn.» Hun har også signert et leserbrev med en annen ildsjel, Øystein Dalland, i Telemarksavisa (01.12), og saken har i tillegg blitt nevnt i Morgenbladet i en større reportasje om nedbygging av natur som følge av manglende kartlegging og utredning.

Sitatet henviste til dialogen med Statsforvalteren, som kort tid etterpå avviste anmodningen fra Naturvernforbundet i Grenland og fylkeslaget i Telemark om å omgjøre sitt vedtak i saken. Naturvernforbundet har initiert egne, grundige kartlegginger som viser funn av ca. 20 rødlistede arter og beskyttede naturtyper, en endring i saksgangen som tilsier at reguleringen bygger på en saksbehandlingsfeil – nemlig manglende konsekvensutredning og kartlegging.

Statsforvalteren skriver selv at, «hvis naturverdiene som nå er kartlagt var kjent på vedtakstidspunktet ville vi ha vurdert innsigelse da denne planen var på høring.»

Naturvernforbundet i Grenland og Telemark gir ikke opp og går høyere i systemet for å få skrinlagt byggeprosjektet. Nå sendes en anmodning til Kommunal- og distriktsdepartementet, og hvis det ikke fører frem vurderer lagene å gå til søksmål. Som Sissel og Øystein skriver i innlegget sitt så vil dette bli «en prøvestein for kommende lignende saker hvor naturen står i fare for å tape på grunn av dårlig forarbeid