Kildesortering i næringslivet er bra for både miljø og lommebok!

Kildesortering gir stor miljøgevinst, og Naturvernforbundet i Midt-Telemark oppfordrer derfor næringslivet til å styrke kildesorteringen. Miljøeffekten oppnås ved at gjenvunnet avfall kan erstatte nye råstoffer i produksjonsbedriftene.

Eksempelvis kreves det 2 kg olje fra Nordsjøen for å produsere 1 kg plast, mens når man gjenvinner plastemballasje brukes tilnærmet alt i nye plastprodukter. Gjenvinningen av plastavfall i 2011 medførte reduksjoner av klimagasser tilsvarende 35.000 biler i følge Klima- og forurensningsdirektoratet. Et annet eksempel på at gjenvinning gir store miljøbidrag er brukt metallemballasje, hvor industrien kan spare opp til 95 prosent av energien ved å gjenvinne metall fra utrangert emballasje. Det tåles mye transport av kildesortert avfall for at miljøgevinsten av gjenvinning skal forsvinne, og totalt sett utgjør frakten en liten del av det totale miljøregnskapet for avfall. Systemene for gjenvinning er solide og det arbeides kontinuerlig for å forbedre miljøeffekten. Når det gjelder transporten, skjer den i stor grad med tog og returtransport – dvs at i stedet for at vogn- og godstog går tomme tilbake, så frakter de avfall til gjenvinning. 

Det noen betrakter som avfall, blir betraktet som en ressurs og et råstoff av andre virksomheter. Avfall er en ressurs på et råvaremarked og har derfor en økonomisk verdi. Dette gjenspeiler seg i de prisene næringslivet må betale for å levere ulike typer avfall: Det er dyrt å levere restavfall, mens det er langt rimeligere å levere sortert avfall. Noen avfallstyper er også gratis å levere, slik som ofte er tilfellet for plastemballasje og metall. Grunnen til forskjellen i leveringskostnadene har bakgrunn i om avfallsråvaren er etterspurt på markedet. Bedriftens regnskapstall kan dermed påvirkes positivt ved miljøriktig avfallshåndtering, selv om kildesorteringen kan medføre behov for noen utstyrsinvesteringer.  

Naturvernforbundet i Midt-Telemark oppfordrer næringslivet til å kontakte renovatørene for å starte kildesortering. På den måten kan næringslivet bidra til et mer kretsløpsbasert samfunn, med mindre press på naturressurser og reduserte klimagassutslipp. Mange er allerede opptatt av sin miljøbelastning, og en del har også miljøsertifisert seg og dermed styrket sin synlige miljøprofil ovenfor kunder. Det er viktig at byggeiere legger til rette for kildesortering, slik at også leietakere kan få mulighet til å gjøre en miljøinnsats.