Myr og stor artsrikdom under press på Kovstulheia i Tuddal

Kovstulheia hyttefelt er den største reguleringsplanen for hytter i Hjartdal kommune. Planforslaget fra 2018 legger til rette for mellom 300 og 400 hytter ved Kovstulvatnet i Tuddal.

Slik vi i Naturvernforbundet Øst-Telemark ser planene, vil de føre til ødeleggelse av et naturskjønt område av nasjonal interesse.  Området ligger rett på sørsiden av Gaustatoppen. Myrene og vannene er godt synlig fra veien når man kommer ned fra Gaustablikk og Råen. Det er et mye besøkt turterreng i fylket, lett tilgjengelig fra turistveien over fjellet. Vi mener at myrene har nasjonal verneverdi på grunn av artsmangfold, dyreliv og hydrologi.

De vil alle bli sterkt truet av denne reguleringsplanen.

Etter at Statsforvalter leverte innsigelser til reguleringsplan, ble det utformet endret forslag til veitrase. Endringene vil etter vårt syn få liten effekt.  Verdifull myr blir rett nok ikke bebygd, men stort anleggsarbeid ved etablering vil føre til at beite og hekkeområde for vilt og fugl blir forringet.  

Vi viser her til rapporten Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold i Kovstulheia, av Ragnhild Bjåen:

 «Det er spesielt dei rike fastmattemyrane ein bør ta omsyn til i dette området. Det er til dels sjelden og truga vegetasjonstype med høgt artsmangfald. Fleire mosearter er og knytta til dei ekstremrike myrane, m.a. fleire rauddlisteartar (Moen et al. 2001).
Ein bør difor påverke desse myrane minst mogleg, og ta omsyn til dette i det vidare planleggingsarbeidet. Det gjeld sjølve utbygginga og vegarbeiding, med tanke pa
̊ kva areal som vert nytta. Men ein må også ta omsyn til endring av vass-sig, drenering, stikkrenner osv».

Slik hyttene ligger i planforslaget til Gaustatoppen holding, vil det bli veldig vanskelig å bevare myr og vegetasjon. Det er først og fremst fordi hyttene i reguleringsforslaget ligger så tett at dette ikke blir mulig. 

Vi ber derfor om at Statsforvalteren står fast ved og følger opp innsigelsen om at det ikke utføres tiltak som ødelegger og forringer myr og biologisk mangfold i Kovstulheia. Det er også av betydning at tiltak ikke reduserer områdets betydning for friluftsliv og rekreasjon. 

NVF-Øst-Telemark,

Anne Haugen Wagn, leder.