Naturvernforbundet i Grenland har uttalt skepsis til detaljregulering Sundby-Gjømle

I planområdet er det registrerte verdifulle naturmiljøer (naturtypelokaliteter etter Miljødirektoratets håndbok 13) i forbindelse med arbeid med kommuneplan i Bamble. Planområdet ligger innenfor Oslo-feltets kalkgrunn med svært mange forekomster av verdifulle naturtypelokaliteter.

Merknad til høringen vedtatt 4.mai:

__CPMMFILEID_URL__::156448::