Naturvernforbundet i Grenland tar klar avstand fra bygging i Strandsonen

Norges miljømyndigheter har i mange ti-år lagt stadig sterkere føringer i lovverket for å bevare- og sikre gjenværende ubebygde strandarealer, men dispensasjonspraksisen har dominert forvaltningen, og årsaken ser ut til å være innlysende:

De som er satt til å forvalte lovverket, lar seg i altfor stor grad påvirke av      utbyggingsinteresser, og departementet lar dette skje.

Kommuneadministrasjonens- og Statsforvalterens saksbehandlere leser loven som fanden leser bibelen. Dispensasjoner fra lovverket har pågått i altfor mange år, og slik ulovlig praksis har dannet presedens for kystsoneforvaltningen. Resultatet er en altfor stor nedbygging av vår felles kystsone. Attraktive landsteder i kystsonen er blitt investeringsobjekter for noen få.