Naturvernforbundet i Øst-Telemark Uttrykker Bekymring for Utvikling ved Grønkjær Ski-senter

I en uttalelse rettet mot Sikte Landmåling og Notodden kommune, tar Naturvernforbundet i Øst-Telemark opp miljøspørsmål knyttet til de foreslåtte utviklingsplanene for Grønkjær Skisenter. Organisasjonen fremhever behovet for grundig kartlegging av områdets naturmangfold og miljøpåvirkning før utvidelse av parkeringsplasser, bygging av nye hytter og asfaltering av løyper.
Basert på tidligere undersøkelser og retningslinjer fra den norske regjeringen, argumenterer Naturvernforbundet for at miljøkonsekvensene må vurderes nøye. De peker på at ethvert inngrep i området bør underlegges en omfattende konsekvensutredning for å sikre at miljøhensyn tas på alvor i alle faser av planlegging og utvikling.
Les hele uttalelsen vedlagt.

Foto: Visit Bø/Telemarksveka

Sikte Landmåling

kopi til Notodden kommune

Vi viser til oppstart av planarbeid for en områdereguleringsplan for Grønkjær Skisenter, videreutvikling av skisenteret, utvidelse parkering, hytter og asfaltering av løyper.

Området er ikke kartlagt gjennom kartlegging og verdsetting etter håndbok M98, og både naturmangfoldet og bruken er svakt dokumentert gjennom kunnskapsgrunnlag.

Vi mener derfor at området først må kartlegges grundig, for deretter å vurdere hvilke hensyn planen må ta i området.

Biofokus1 kartla en del av området i 2015 og skriver «For å ivareta naturverdiene bør all hogst unngås. Stimerker i enkelte trær tyder riktignok på bruk av området i frilufts- sammenheng. Videre utvidelse av eksisterende sti bør unngås, det bør kun ryddes forsiktig langs eksisterende sti. Vindfall over 15 cm bør forsiktig legges til side og forbli i naturtypen».

I 2022 la regjeringen frem «Rettleiar om planlegging av fritidsbustader». I veilederen står det blant annet at det er viktig å unngå nye fritidsboliger og tilhørende infrastruktur på myr, ikke bygge ut nye områder (Heller fortette på eksisterende hytteområder), verne om truede og sårbare fuglearter, unngå å bygge i gammel skog med mer. 

Myr og våtmarksområder

Vi mener planen helt klart vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Spesielt med tanke på at planområde har mange myrer og våtmarksområder. Nå ligger Stortingets anmodningsvedtak om at det skal foreslås et forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål på høring til 26. januar 2024.

Nedbygging av myr fører til klimagassutslipp, tap av naturmangfold og tap av en rekke andre økosystemtjenester. I perioden 1990–2019 er det bygget ned 20 km2 myr. En ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at det i gjeldende arealplaner er avsatt 164 km2 til ulike utbyggingsformål i myrområder. Et forbud mot nedbygging av myr vil i tillegg til å bevare myras viktige funksjoner, også bidra til å oppfylle målsettingene under Naturavtalen og Parisavtalen.

Sannsynligheten for planforslagets risiko for vesentlige klimagassutslipp, vurderes som svært liten, står det i planinitiativet.  Det er først ved en konsekvensutredning vi vil få et rett svar på spørsmålet.

I planinitiativet står det at «planforslaget2 er ikke omfattet av planer som krever konsekvensutredning. Jf Forskrift om konsekvensutredning (FOK) § 6. Etter vår vurdering er planforslaget omfattet av Vedlegg II pkt 12a i samme forskrift og skal konsekvensutredes om det vurderes at planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf FOK § 8.»

Planforslaget ligger innenfor hensynssone for friluftsliv i kommuneplan. Planens videre virkeområde er fortsatt tur- og friluftsliv. Forslagsstiller vurderer at planen kun vil heve kvaliteten på dagens bruk av området. Når det gjelder videreutvikling av skisenteret vil det kunne være positivt for skiaktivitet, men ikke for fauna og naturmangfold. 

Vi er uenig i at planen vil heve kvaliteten på naturkvalitetene og naturmangfoldet som området innehar, og som gir høye friluftslivskvaliteter.  Ved å legge til rette for nedbygging påvirkes naturkvalitetene betydelig. 

Uansett må planer som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn aller først være gjenstand for en faglig og god konsekvensutredning.

Naturvernforbundet i Øst-Telemark,

v/Anne Haugen Wagn

Kilde:

1 Biofokus: https://lager.biofokus.no/biofokus-notat/biofokusnotat2015-20.pdf

2 Planforslaget: https://aimblob.blob.core.windows.net/aimfiles/0ae2dee2-1d6b-4521-903a-cc823b60c214.pdf