NVG mener forslag til lovendring vil gi mer bygging i strandsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en evaluering av retningslinjene for forvaltning av strandsonen langs sjøen, og viser til at det er behov for justeringer. . Naturvernforbundet er absolutt enig i at det foreligger et meget stort behov for . justeringer av dagens lovverk, og praksis. Vi kan imidlertid ikke være enige i at det skal . kunne gis økt lokal selvbestemmelse i forvaltningen av kystsonen