Rullering av kommunens arealdel – Porsgrunn og Skien

Rulleringen av kommuneplanens arealdel er i gang i Skien og Porsgrunn, og NV Grenland har sendt sine kommentarer i denne første runden.

Brev til Skien kommune:

Naturvernforbundet i Telemark ser positivt på kommunens invitt til å delta i planarbeidet knyttet til rullering av kommuneplanens arealdel i Skien. Kravene til miljø er nå langt strengere enn ved forrige rullering og vi vil vektlegge betydningen av de nye bestemmelser om konsekvensutredninger og kravet om ”offentlig ettersyn” før vedtak i formannskapet. I denne fase av planarbeidet fremlegger vi i kortversjon de punktene som fra vårt ståsted er de viktigste å ta opp under rulleringen:

 • Etablering og bevaring av friluftsområder med tanke på etablering av framtidige hyttefelt. I forbindelse med dette vil vi gå sterkt imot planene om et hyttefelt i Svanstulområdet. Hvis dette forslaget skulle komme opp igjen forventer vi at kommunen avviser dette.
 • Vern av dyrket mark.
 • Bevaring av kulturlandskap.
 • Bevaring av uberørt natur.
 • Bevaring av ”grønne” arealer i bybåndet.
 • Beskyttelse mot støy i bo- og rekreasjonsområder.
 • Krav mot utslipp til luft og vann.
 • Gjennomgangstrafikk legges utenom bo-områdene.
 • Større satsing på kollektivtrafikken.
 • En større satsing på Valebøvegen som en naturlig veitrase mellom Skien og øvre deler av Telemark.

Brev til Porsgrunn kommune:

Naturvernforbundet i Grenland ser positivt på kommunens invitt til å delta i planarbeidet knyttet til rullering av kommuneplanens arealdel i Porsgrunn. Kravene til miljø er nå langt strengere enn ved forrige rullering og vi vil vektlegge betydningen av de nye bestemmelser om konsekvensutredninger og kravet om ”offentlig ettersyn” før vedtak i formannskapet.

I denne fase av planarbeidet fremlegger vi i kortversjon ti av de sakene som fra vårt ståsted er de viktigste å ta opp under rulleringen:

 • Vern av dyrket og dyrkbar mark.
 • Bevaring av kulturlandskap.
 • Bevaring av uberørt natur.
 • Etablering og bevaring av friluftsområder.
 • Bevaring av ”grønne” arealer i bybåndet.
 • Bevaring av Hellås. Gjeldende arealplan revideres.
 • Beskyttelse mot støy i bo- og rekreasjonsområder.
 • Krav mot utslipp til luft og vann.
 • Gjennomgangsveier legges utenom bo-områdene.
 • Opprusting av Gunnekleivfjorden med krav om konsekvensanalyser før eventuelle utfyllinger.

Når det gjelder veiløsninger for Rv36 og Rv354, mener vi at Fjordnetts forslag til traseer

må følge rulleringsplanen og underkastes en komsekvensanalyse.