Skal alle bekker i Telemark brukes til kraftproduksjon?

Naturvernforbundet i Telemark har det siste året behandlet en rekke saker hvor lokale aktører i fylket ønsker å bygge kraftverk i mindre bekker og elver. Begrunnelsen for ønsket er gjerne å skape lokal aktivitet og arbeidsplasser, i tillegg til å produsere «grønn» energi. Dette høres i første omgang fornuftig ut, men vi stiller oss spørsmålet om hvor dette skal ende. Skal hver eneste bekk som ønskes brukt til kraftproduksjon legges i rør?

Det finnes i dag ikke noen overordnet plan eller strategi for hva som eventuelt kan bygges ut og hva som skal spares. Dette har vi tatt opp med fylkeskommunen ved en tidligere anledning, og vi har også påpekt det overfor Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i våre høringssvar til dem.

Vi har uttalt oss om Middøla og Rollagåi i Tinn samt Kilåi og Skræi & Skrede Kraft AS i Fyresdal. Utbyggingssøknadene håndteres av NVE, som enten innstiller overfor Fylkeskommunen (for de minste anleggene) eller selv avgjør dem.  NVE’s nettside gir en oversikt over aktuelle prosjekter og status for dem.

I tillegg til å etterlyse overordnede planer og prioriteringer har vi tatt opp følgende momenter i våre høringssvar.

  • Reduksjon av uberørte områder (INON – inngrepsfrie naturområder i Norge).    
  • Inngrep i villreinens leveområder.
  • Naturvernforbundet har i samarbeid med ingeniørorganisasjonen NITO og «Norges Industri» utarbeidet en rapport som sannsynliggjør at det blir et stort kraftoverskudd i Norge i fremtiden pga endringer i industristrukturen, energieffektivisering og økt nedbør.  Dermed faller noe av begrunnelsen for småkraftutbygging bort.
  • Noen av prosjektene gjelder utbygging i vernede vassdrag. Hva er vitsen med å verne vassdrag når man i neste omgang vil omgå vernet?
  • Hensynet til lokal aktivitet og arbeidsplasser kan ikke alene være grunn god nok til utbygging.

Bildene er hentet fra Faun rapport 044-2007 og viser noe av området som blir berørt av kraftutbyggingen til Skræi & Skrede Kraft AS i Fyresdal. Er ikke dette landskapet verdt å bevare som det er i dag?