Tanker rundt kraftutbygging og energibruk

Naturvernforbundet i Midt-Telemark er i prinsippet positive til utbygging av fornybar energi, og spesielt når det dreier seg om oppgradering av eksisterende anlegg. Ordningen med grønne sertifikater bidrar til at produksjonen kan bli lønnsom.

Vi støtter derfor at Bø kommune sender inn melding til NVE (Norges Vassdrag og Energidirektorat) med tanke på å få utstedt grønt sertifikat før en videre vurdering av utbygging/oppgradering av Bøelva. Men det betyr også at den påfølgende konsekvensutredningen må gi en grundig vurdering av natur- og miljøeffekter. Dette gjelder både biologisk mangfold, fiskevandring, landskapsendringer, minstevassføring m.m. Først etter en slik grundig konsekvensutredning kan Naturvernforbundet i Midt-Telemark uttale seg om utbyggingen er akseptabel ut fra natur- og miljøhensyn.

Men enda viktigere enn å foreta nye utbygginger, er å redusere forbruket av energi. På den måten reduseres utslippene av klimagasser og behovet for utbygginger som kan komme i konflikt med natur- og miljøkvaliteter, minskes.

Samtidig med at kommunen jobber videre med å vurdere utbygging av Bøelva, må den også jobbe aktivt med å få igangsatt tiltakene i sin egen, vedtatte klima- og energiplan. For Bø kommune er dette høyaktuelt i de nært forestående utbygginger av store bygg i kommunen, som sykehjem, ny barnehage og studentkro, samt ved nye boligfelt.  Her burde kommunen vært offensiv og sørget for at byggene var lavenergibygg eller passivhus. Dette har Naturvernforbundet påpekt i  tidligere høringsuttalelser uten at det har blitt tatt til følge.