Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Legg om samferdselspolitikken!

Årnes 15.03.07Årsmøtet i Naturvernforbundet i Telemark (NVT) krever at samferdselspolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt legges om. Naturvernforbundets syn er at dagens samferdselspolitikk er på kollisjonskurs med overordnede mål i samfunnet. De internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg i klimapolitikken må også få gjennomslag i samferdselspolitikken. I dag står veitrafikken for ca 23 % av Norges klimagassutslipp. Skips- og flytrafikken gir også utslipp som tydelig synes i regnskapet. Trafikken har øket sterkt i de senere år, selv etter at konsekvensene av klimagassutslippene ble allment kjent. Transportsektoren kan derfor ikke regne med å ha hevd på sine utslipp, og tiltak må settes inn for å begrense utslippene.

Samferdselspolitikken er et område hvor de økonomiske lover om tilbud og etterspørsel gjelder til fulle. Transportbrukerne vurderer pris, tilgjengelighet og komfort når behovet melder seg. Ved å bruke disse virkemidlene kan etterspørselen styres og begrenses. Ønsker man for eksempel å få folk til å ta toget i stedet for flyet må man sørge for at togtilbudet oppfattes som mer attraktivt enn flyet.

NVT krever at det settes inn tiltak som styrker transporttilbudet med buss og bane på bekostning av privatbilen. Samtidig må prisen for transport (drivstoff og avgifter) økes kraftig slik at trafikkvolumet stabiliseres og reduseres. Skips- og flytrafikken må reguleres med begrensinger på rutenettet.

I Søndre Vestfold foregår en storstilt utbygging av E-18 frem til Telemarks grense. Jernbanetunnelen mellom Larvik og Porsgrunn er imidlertid mange år unna. Dette er et eksempel på en gal prioritering. Først lenge etter at et nytt, veibasert trafikkmønster har festet seg bygger man ut jernbanen for at den skal kunne konkurrere med privatbilen. Med en slik prioritering gjør man det enda vanskeligere for jernbanen å ta markedsandeler fra privatbilen.

Grenlandsområdet sliter angivelig med store trafikkproblemer. Mye av dette skyldes lokaltrafikken – korte reiser med bil noen få hundre meter, eventuelt kilometer. På dette grunnlag kan ikke Naturvernforbundet i Telemark akseptere at det bevilges penger til utbygging av veinettet i Grenland. Tvert i mot, vi krever at det innkreves bompenger på strategiske steder, og at tilbudet med buss og jernbane samtidig utvides. Kun på denne måten kan det bli samsvar mellom nasjonale, regionale og lokale mål for samferdselspolitikken og klimapolitikken.