Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Senk klimagassutslippene nå, ikke i 2020!

Årnes 15.03.07Årsmøtet i Naturvernforbundet i Telemark (NVT) krever at klimadebatten nå konsentreres om hvilke konkrete tiltak som må gjøres i Norge for å få ned utslippene av karbondioksid og andre klimagasser. Hittil har Stortingspolitikerne og andre kranglet om hvem som er flinkest til å redusere utslippene i 2020 og senere, mens den mer ubehagelige debatten om hva som må gjøres i dag, forties.

Regjeringen har forsikret om at Kyoto-forpliktelsene skal nås, at den vesentlige delen av forpliktelsene skal gjøres på hjemmebane, og at det skal koste å forurense. Desto viktigere er det å få frem hva dette konkret må føre til.

Det er nylig lagt frem et lovforslag om handel med utslippskvoter. Reaksjonene fra industrien tyder på at tiltakene ikke vil ha nevneverdig virkning. Norges klimagassutslipp har øket med ca 10 % i forhold til Kyoto-avtaleforpliktelsene våre. Om få år skal vi fjerne oss ytterligere fra målene, bl.a. ved å starte gasskraftverk på Mongstad.

Dagens klimagassutslipp fordeler seg slik:

– 30 % Olje- og gassproduksjon
– 30 % Prosessindustrien (produksjon av gjødsel, aluminium etc)
– 23 % Veitrafikken
– 9 % Skip og båter
– 9 % diverse, (annen industri, boliger, luftfart etc)

Regjeringen må snarest vise at den mener alvor med snakket om å imøtekomme Kyotoforpliktelsene. Kjøp av utslippskvoter og annen avlatshandel er bare en del av løsningen. Norge har bygget seg opp til å bli verdens rikeste land, på grunn av nettopp produksjon og salg av olje og gass. Denne aktiviteten er samtidig hovedårsaken til klimaproblemene. Da kan ikke Norge forvente å bli tatt på alvor i utlandet dersom vi vegrer oss for å redusere denne aktiviteten på hjemmebane.

Deler av fastlandsindustrien kan vise til reelle utslippsreduksjoner i de senere årene. Men både olje- og gassproduksjonen, veitrafikken og flytrafikken innenlands har økt dramatisk. Derfor krever NVT at det blir ført en målrettet politikk som vil gi reduksjoner i utslippene med umiddelbar virkning. Mange setter sin lit til utvikling av ny teknologi, for eksempel innen transportsektoren. Ny teknologi er vel og bra, men får liten effekt i Kyotoperioden (2008-2012). Det er åpenbart at delvis rensing av de kommende utslippene bl.a. fra Mongstad heller ikke vil ha noen positiv effekt på dagens klimagassutfordringer. Likevel er det nettopp dette mange sentrale politikere prøver å få folk til å tro.

NVT krever at Kyotoforpliktelsene imøtekommes ved å ta i bruk virkemidler som får effekt fra kommende årsskifte:
– Reduksjon i produksjon av olje og gass i Nordsjøen
– Fastfrysing eller reduksjon av klimagassutslipp fra prosessindustrien
– Reduksjon i biltrafikken og flytrafikken

Konkret mener NVT at utvinningstakten på norsk sokkel må senkes, drivstoffprisene økes og bompenger på veiene innføres. Til sammen kan dette gi de reduksjonene i utslippene av klimagasser som Norge er forpliktet til. Naturvernforbundet i Telemark er fullt klar over at dette er politisk kontroversielt. Desto viktigere er et at man allerede nå tar denne debatten. Vi oppfordrer Telemarks stortingspolitikere til å bidra til dette.