Uttalelse vedrørende Detaljregulering Frier – Tråk Vest for Fv353

Vi er skeptiske til omregulering av LNF områder generelt. Vi forutsetter at en i planarbeidet utreder ulike naturtyper, og mulige rødlistearter i området. Vi ser det som svært uheldig at en allerede før planarbeidet er gjort og før konsekvensutredninger er utført, beskriver intensjonen med planarbeidet allerede i annonsen : Intensjonen er å etablere en batterifabrikk