Vedr. reguleringsplan Lindheim, bygging av campingplass

16.11.06 Naturvernforbundet i Telemark har mottatt planen til høring og vil gjøre oppmerksom på at Lindheimstjenna er en del av et vernet vassdrag, Kjølbrønnselva.

Vi kan ikke se at planen er utarbeidet i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, idet 100 metersbeltet er ikke bevart, og planens konsekvenser for verneverdiene ikke er utredet.

NVE skriver følgende i sin beskrivelse av området:

Vegetasjonen består stort sett av barskog, men har innslag av edelløvskog med en variert flora. Ornitologisk er vassdraget relativt rikt og variert, og både andefugl, vadere, hønsefugl, rovfugl og ugler er godt representert. Elg forekommer vanlig, rådyr og hjort opptrer sporadisk. Hare og bever finnes i gode bestander, og oter er tidligere registrert. Vassdraget har gode bestander av ørret, røye og abbor.

(…)Det særpregede landskapet, med tallrike og variert utformede innsjøer og elver, gir stor opplevelsesverdi. (…)Store deler av skogsområdene er lite berørt.(…)

På bakgrunn av dette har vi følgende innvendinger mot planen:

  • Plasseringen av campingplassen er uheldig og bør vurderes på nytt
  • Det bør utredes en konsekvensanalyse
  • Det må ikke fjernes vegetasjon eller bygges i 100-metersbeltet

Naturvernforbundet i Telemark ber Kragerø kommune om å foreta en ny vurdering av plasseringen av denne campingplassen. Det bør generelt ikke bygges i vernede områder, da dette også er med på å svekke vernestatusen og undergrave lovverket.