Vi har ikke mer natur å tape til vindparkene

I forbindelse med vindparksøknaden i Siljan har natur- og friluftsorganisasjonene i Telemark levert en uttalelse til kommunestyret som fremmer et budskap som går igjen mange steder i landet: dette er et skjevt bytteforhold som alle taper på i det lange løp.

Vindkraft

Naturvernforbundet deltar under Forum for natur og friluftsliv Telemark (FNF) i et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner. I forbindelse med at Fred Olsen Renewables leverte en søknad til Siljan kommune med mål om å bygge ut en vindpark i et naturområde på seks kvadratkilometer har FNF skrevet en uttalelse til kommunestyret. Saken ble droppet på grunn av uoverensstemmelser med grunneieren (Treschow-Fritzøe), men saken kan komme opp igjen. I Telemark truer fortsatt andre søknader og ambisjoner med å erstatte natur med svært omstridt energiproduksjon – blant annet i Skien. 

Naturvernforbundet mener at naturøydeleggjande vindindustri må stansast, som det står i prinsipprogrammet. Uttalelsen til FNF ble ikke utslagsgivende for prosessen i Siljan, men det som står der gjelder likevel som en generell analyse av dagens vindkraftindustri: 

“Gjennom erfaring fra andre vindkraftutbygginger på land frykter vi at konsekvensutredning her ikke vil være nøytral og at natur og friluftsinteressene vil bli tilsidesatt. Det er tiltakshaver som bestiller konsekvensutredning og dermed forsvinner objektiviteten. En uomtvistelig erfaring fra vindkraftanlegg i Agder, Trøndelag og Innlandet er at utbygger gir lovnader rundt omfanget overfor befolkning og grunneiere som virker mer overkommelig enn hva sluttresultatet resulterer i. Det være seg det totale naturinngrepet, synlighet, lydsjenanse, påvirkning av naturmangfold, iskast fra turbinblader, mikroplast fra turbindblader og arbeid med vedlikehold. Ofte blir bygdesamfunn splittet og attraksjonsverdien av kommunen for tilflyttere og besøkende påvirkes vesentlig.” 

(…) 

“Vårt syn er at eventuell utbygging av vindressurser utelukkende må legges til områder som allerede er tatt i bruk og preget av inngrep istedenfor å bidra til stadig nedbygging av områder uten større tekniske inngrep. Dette bør være et konsekvensutredningstema. En eventuell utbygging av vindkraftverk gir etter vår vurdering i tillegg store inngrep i forhold til den begrensede produksjonen av ny kraft. Den samfunnsmessige nytten ved utbyggingene vil derfor være lav sammenlignet med tilsvarende verdier som området har i dag.” 

Les hele uttalelsen her: https://fnf-nett.no/telemark/wp-content/uploads/sites/19/2022/11/Betraktninger-til-kommunestyret-i-Siljan.pdf