Åpent brev til klima og miljøminister Espen Barth Eide

VI HAR SENDT ET ÅPENT BREV TIL STATSRÅD BARTH EIDE. BAKGRUNNEN ER HANS KLARE UTTALELSER TIL NRK 19.12. «NÅ ER DET NATURENS TUR». VI FORVENTER AT DET NÅ BLIR FULGT OPP MED KONKRETE TILTAK. BREVET VIL BLI TRYKKET I AVISER. HER ER DET I SIN HELHET:

Du var i Montreal, Barth Eide og skrev under naturavtalen. Den er en milepæl for bevaring av verdens natur og er et veiskille i global naturpolitikk. Den 19. desember uttalte du til NRK: «Nå er det naturens tur. Nå har vi klart å plassere naturen og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen. Vi har en klimakrise og en naturkrise, og de kan bare løses i fellesskap. Nå skal vi følge den opp hjemme hos oss..».

Det var klar tale og mange er forventningsfulle. At tap av natur og artsmangfold er like akutt å stoppe som klimakrisene, er nye toner fra regjeringen. For den omstillingen «Det grønne skiftet» som regjeringen har forespeilet oss, er teknologioptimisme uten å balansere visjonene mot de naturødeleggelsene den grønne veksten vil påføre landet. Vi trodde den gigantiske vindkraftutbyggingen landet over var stoppet i 2019, men nå vil regjeringen Støre ha omkampen og støtter seg til sin egen energikommisjon med den talende rapporten «Mer av alt», signaler som Norwea, vindkraftbaroner og den internasjonale storkapitalen nok applauderer.

Miljøkrisene- klima, natur og artsmangfold er en og samme sak, har du sagt. Men hensynet til naturen og de artene som lever i den, har liten plass i det «Det grønne skiftet». Her mangler din stemme som statsråd for naturen. «Nå er det naturen tur» sa du i Montreal, Barth Eide. Har du en stemme om vindkraftutbyggingen, 92 nye borelisenser i Barentshavet og Norskehavet, kampen mot store rovdyr, at gruveindustrien skal få bruke laksefjorder som avfallsdeponier, gigantiske motorveier osv. ? Ja, ny motorvei over Mjøsa har du uttalt deg om, at naturreservatet «Lågendeltaet» må få ny firefelts motorvei med 110 km/t. Det er dypt tragisk at du går til angrep på det sterkeste rettsvernet naturen i Norge er gitt.

Så til Agder hvor natur står i fare for ødeleggelser uten sidestykke i historien. Landsdelen har hatt besøk av Støre, Vestre og Vedum og blitt fortalt at Agder skal bli et «grønt industrieventyr». Ordførere og næringslivsaktører står på rekke og rad med euforisk begeistring over det eventyret som skal overrisle Agder. Utbyggingsplaner fram mot 2050 vil forbruke 440 km2 natur, hvorav det fra «steinalderen fram til i dag» er bygget ned 370.Det er opplysning og ordbruk som vi nylig fikk på et vannseminar i Kristiansand arrangert av fylkeskommunen.

Du bør uroe deg for hva denne vekstboomen vil kreve av natur, Barth Eide. Regjeringen, ordførere og næringsaktører snur løftet til oss og naturen fullstendig på hode. Nå er det naturens tur i Agder, sikkert også i andre regioner, til å bli ødelagt i et omfang som utfordrer forvalteransvaret i grunnloven og naturmangfoldloven. Framtidens innbyggere skal ha like muligheter som oss i dag til å nyttiggjøre og glede seg over naturkvaliteter.

Utviklingen går i feil retning. Naturen og artsmangfoldet var bedre beskyttet i den rødgrønne regjeringen. Da SV ledet miljøverndepartementet fram til 2013, hadde fylkesmannen stor myndighet og autoritet i arealsaker, og gjennom statlig engasjement var det en rekke tiltak for å styrke naturvernet. Vi fikk naturmangfoldloven, postkortaksjonen, regjeringen hadde et mål om å stanse tap av biologisk mangfold, miljøverndepartementet stoppet mange planer, byggeforbudet i strandsona ble innskjerpet.

Lokalt engasjement og medvirkning er viktig for å stoppe tap av natur og artsmangfold. Et tiltak kan være grupper i kommunene satt sammen fra næringsliv, politikk og frivillige organisasjoner med mandat til å styrke naturvernet og tillegges reell innflytelse. Det initierte AP i 1992 under navnet «Lokal Agenda 21» som var en nasjonal oppfølging i alle landets kommuner av den internasjonale miljøavtalen «Vår felles framtid» lagt fram i Rio.

Ja, etter Paris og Montreal står vi ved et veiskille i naturforvaltningen, men for å få resultater må vi løfte i flokk, folk og myndigheter. FNs naturpanel har fortalt oss at den viktigste grunnen til at jordens artsrikdom forsvinner, er ødeleggelse og fragmentering av natur, og Norge er dessverre ikke noe unntak noe den siste framlagte rødlista forteller.

Vi er hjertens enig med deg, Barth Eide- nå er det naturens tur! Derfor venter vi på vilje og tiltak som viser hvordan du som ansvarlig statsråd følger opp lovnaden du har gitt.

Med hilsen Peder Johan Pedersen og Rune Sævre