Åpner opp store gyteområder

I samarbeid med Naturvernforbundet i Mandal, jobber Sjøørretklubben med å åpne opp nye gyteområder for laks og sjøørret i Holum.

Sjøørretklubben og Naturvernforbundet i Mandal har i sommer bygget en ny fisketrapp i Smelandsbekken i Holum.

Prosjektet er finansiert med midler fra grunneier, Fylkesmannen i Vest-Agder og Naturvernforbundet og er en del av satsingen med å utbedre alle menneskeskapte vandringshindere for anadrom fisk i Mandalselva.

Det har vært jobbet i seks år med finansiering og arbeidstegninger og byggetrinn én står nå ferdig og er vellykket. For å fullføre prosjektet er det behov for å utbedre et strekk på 50 meter på oversiden av fisketrappa for hjelpe fisken opp til de beste gyteområdene. Vi har søkt om midler til dette og håper å kunne fullføre prosjektet sommeren 2014.

I Smelansbekken stoppet oppgangen for fisk for mange år siden, da det opprinnelige bekkeløpet ble lukket for å lede vann til drift av møller og sagbruk. I arbeidet med å få fisken tilbake til gyteområdene har det vært viktig å ta hensyn til kulturminner i området. Alle fundamenter til gamle bygninger er bevart så det skal være mulig å bygge opp igjen disse hvis det er ønskelig på et senere tidspunkt.

Før prosjektet startet var Smelandsbekken rangert på 11. plass av sidebekkene til elva i Mandal kommune målt ut fra gyteareal og oppvekstområder for yngel. Når prosjektet er ferdig, mener vi at den skal være blant de beste og sikre god produksjon av både laks og sjøørret.