Brev til politimesteren i Agder

Naturvernforbundet i Agder har anmeldt en rekke saker med mijløkriminalitet. Anmeldelsene blir henlagt – ofte med bevisets stilling som begrunnelse. Nå ber vi om et møte med Politimester Askholt.

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Anmodning om et møte

Naturvernforbundet engasjerer seg over et bredt spekter og på ulike måter for å beskytte naturen og artsmangfoldet. Det innebærer til eksempel at vi skriver merknader og klager på arealplaner og dispensasjonssaker når tilrettelegging og utbygging vil innebære tap av uerstattelig natur med forringet livsvilkår for biologisk mangfold og allmenn opplevelsesverdi. Vi erfarer at kommunene i stor grad nedprioriterer naturens egenverdi. Det kan forklares ved at naturens rettstilstand i Norge er svak, hovedsakelig fordi lovverket på miljøområdet er utpreget skjønnsbasert, og at forvaltningen i sine avgjørelser i hovedsak gir økonomiske interesser større vekt enn naturverdier. Det politisk styrte og skjønnsbaserte systemet gjør at forvaltningen i liten grad overprøver egne vedtak. Den «normale» klageadgangen gjennom forvaltningen viser seg dessverre ofte heller ikke å føre fram. Dette kan i noen grad forklares ved at statsforvalterens autoritet i natursaker er blitt sterkt svekket de seneste årene.

Når «forvaltningssporet» ikke fører fram, er «politisporet» en annen mulighet Naturvernforbundet kan velge å følge. Det har Naturvernforbundet i Agder gjort ved en rekke anledninger med nedslående resultat. Vi har anmeldt ødeleggelse av fiskeførende vassdrag, deponier med urent avfall, utpumping av sterkt forurenset vann i sjø, skade på/ fordrivelse av hekkende fugl. Anmeldelsene blir henlagt ofte med bevisets stilling som begrunnelse.

Vi har hatt god kontakt med miljøkoordinator i Agder politidistrikt og har derfra blitt oppfordret til å bruke politianmeldelser. Samtidig minner vi om at riksadvokat Jørn Maurud ved sin tiltredelse i stillingen signaliserte at
miljøkriminalitet skulle prioriteres høyere i politiet, noe vi dessverre ikke synes er tilfellet i Agder.

Naturvernforbundet ber derfor om et møte med deg for å samtale om bruk og oppfølging vedrørende anmeldelser av miljøkriminalitet.

Med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen, fylkesleder

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash