Om oss

Kort historikk

Mandal naturvernforening ble startet høsten 1973. I et interimsstyre ble Torbjørn Fredriksen valgt til foreningens første leder.

De første år dreiet lagets lokale arbeid seg vesentlig om anlegging av ny søppelfylling, vern av kystsonen og opprettelse av sjøfuglreservater.

I mars 1980 ble det ved Kgl. res. opprettet 83 verneområder for sjøfugl, herav ni i Mandal kommune. På 1980-tallet ble det på nasjonalt plan satt i gang et storstilt arbeid for utbygging av vannkraftresursene. Lokalt gav dette seg utslag i planer om utbygging av Kosåna og Litlåna, begge sidevassdrag til Mandalsvassdraget, og oppdemming av Haugefossen. Dette engasjerte lokallaget seg sterkt i, og at begge vassdrag ble vernet i 2003 må vel kunne sies å være lokallagets største enkeltseier så langt.  

På 2000-tallet har den største saken lokallaget har jobbet med vært vern av deler av Gismerøya. Denne saken er ikke helt avsluttet, men kommunen har vedtatt å ikke gå lenger mot vest og sør i arbeidet med tilrettelegging av området for industri. Dette noterer vi derfor som en delvis seier, selv om vi gjerne skulle ha sett at en større del av øya hadde blitt bevart.

I 2019 endret Naturvernforbundet i Mandal navn til Naturvernforbundet i Lindesnes.