Ny rødliste, dyrelivet sliter

Den tredje rødlista ble lagt fram i november. Det er et dystert bilde som artsdatabanken gir oss om hvordan vi mennesker forringer livsvilkårene til dyr og planter. Inngrep i deres leveområder, rovdrift på næringsgrunnlaget, forurensing, etterstrebelse og klimaendringer er faktorer som i økende tempo reduserer artsmangfoldet, og status er nå altså oppdatert for Norge. Dyr som vi har tatt som en selvfølge, er i fare. For første gang er hare og ryper på rødlista over utrydningstruede arter.

For Agderkysten er situasjonen for sjøfuglene forverret siden forrige rødliste i 2010. Nå er den svært vakre vintergjesten havelle og ærfuglen også på rødlista, og situasjonen for fiskemåke og makrellterne er ikke bedret.  Dyr er en vesentlig del av folks naturopplevelser, og mange gjør nok Gabriel Scotts ord til sine:  “Maaken, ternen, ærfuglen, ænderne – det blir færre av dem, fugleskriket tyndes i skjærene og blir spedere aar for aar. Tore blir det var med sorg…..» (Alkejægeren 1933)

På ettersommeren i år sendte Naturvernforbundet i Vest-Agder en melding til fylkesmannen og fylkeskommune der vi uttrykte sterk bekymring for sjøfuglbestandene på Agder. Samtidig ønsker vi et møte for å diskutere situasjonen og å treffe / viderebringe forslag til tiltak. Årsakene til at arter blir sjeldne og står i fare for å forsvinne, er svært sammensatte.

Noe kan vi imidlertid enkelt gjøre noe med.  Det gjelder jakt som kan forklare noe av bakgrunnen for at ryper og ærfugl nå har en så nedslående utvikling og status. Jakt på arter som er på rødlista, må stoppes. Det bør Miljødirektoratet fatte en beslutning om før neste jaktsesong. Før sommeren vil direktoratet sende på høring forslag for jakt for perioden 2017 – 2022.  Organisasjoner og enkeltpersoner bør benytte denne anledningen for å gi fugler og dyr bedre beskyttelse og rettsvern.

Det var Miljøverndepartementet som i 1997 åpnet for jakt på ærfugl på Skagerrakkysten tross omfattende protester. Nå er det åpenbart tid for å gjeninnføre fredningen, noe Naturvernforbundet i Vest-Agder vil arbeide for. Vi må få tilbake denne tillitsfulle karakterfuglen i den indre skjærgården der den nå er borte.

Peder Johan Pedersen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Vest-Agder