Vis oss sammenhengen, E.ON !

Det var med litt forventning jeg i helgen satte meg til for å lese Westrins (E.ONs) synspunkt ” et godt bidrag til klimaløsningen”. Overskriften bar bud om en sammenheng mellom klimakrisen og produksjon av strøm fra det omsøkte vindkraftverk til E.ON i Birkenes. Det var ingenting i den retning, bare en gjentakelse av påstanden til slutt i artikkelen.

Vindkraftindustrien og kraftpolitikere forleder oss til å tro at det er nødvendig og uproblematisk å etablere ”vindparker”, et begrep Westrin også bruker. Et vindkraftverk er et industriområde for produksjon av en vare, strøm, som vil medføre enorme naturinngrep i vårt kuperte heilandskap på Agder. Selskapene hemmeligholder hvor mange tusen km3 grunnfjell anleggene vil kreve skutt i stykker til veiformål, fundamenter, oppstillingsplass til turbinene, etc. Med slike naturinngrep mister vi villmark for all framtid. Westrin skriver at anleggene vil endre opplevelsen av område, men smykker naturødeleggelsene / naturtapet ved å hevde at veinettet vil bli en mulighet til friluftsbruk. Jeg tror våre barnebarn vil sterkt bebreide vårt ureflekterte forbruk av natur på denne måten.

Westrin unnlater å nevne de svært negative erfaringer om vindkraftverk og dyreliv fra utlandet. Et tastetrykk på google om vindkraft og fugl / flaggermus er dyster lesning. Norge har liten erfaring med vindkraftverk, men på grunn av fugledrap, særlig havørn, fra vindturbinene på Smøla (fra 2005), har Norge alt fått reaksjoner fra sekretariatet for Bernkonvensjonen.

Westrin bekrefter imidlertid det vindkraftindustrien har formidlet på de informasjonsmøtene jeg har deltatt på; økonomiske velsignelser til grunneiere og kommuner, bagatellisering av skadevirkningene og udokumenterte påstander om strøm fra  vindkraftverk som bidrag i klimakampen.  Det vil være av stor allmenn interesse, tror jeg, om Westrin kunne synliggjøre sammenhengen mellom klimakrisen og strømproduksjon fra vindkraftverket i Birkenes.

Naturvernforbundets alternativ til vindkraftverk er energieffektivisering og å ruste opp gamle kraftverk. På den måten kan landet framskaffe mer ny energi enn det vi har forpliktet oss til overfor Sverige innen 2020 (13,5 TWH). Energieffektivisering alene kan utgjøre 15 TWh (Arnstadutvalget) innen 2020, i tillegg kommer 27 TWh fra konsesjoner som allerede er gitt på vindkraftverk og småkraftverk, kilde NVE.  Det er ikke nødvendig å bygge et eneste vindkraftverk på Agder for å overholde våre forpliktelser verken i forhold til Sverige eller EU. Vindkraftverk er subsidiert naturrasering uten klimagevinst. 

Peder Johan Pedersen, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Vest-Agder