Endring av kommuneplanens bestemmelser om vassdrag og kantsoner

Etter press fra skogbruksnæringa vil kommuneplansjefen lempe på kommuneplanens bestemmelser om kantsoner langs vassdrag. Forslaget åpner for mindre streng kontroll med bygging av landbruksveier langs elver og bekker.