Fra Hole og Ringerike lokalllag

Innspill til Ringerike kommune om reguleringsplan for Høgfjell hytteområde.

Naturvernforbundet i Hole og Ringerike uttaler seg til planforslag for Høgfjell hytteområde. Lokallaget peker på at planen strekker seg utover det området som er avsatt til hytter i kommuneplanens arealdel, og at dette er i strid med kommuneplanen. I tillegg skriver lokallaget at område med registrert gammel granskog av svært høy kvalitet og tilstand og med stort naturmangfold innenfor planområdet må tas ut.

Uttalelsen kan leses i sin helhet i lenka nedenfor.