Innsigelse til reguleringsplanen Tofte nord

Statsforvalteren mener planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til naturverdier i sjø og fremmer innsigelse til reguleringsplanen.

I juni 2023 fremma statsforvalteren innsigelse til reguleringsplanen Tofte nord på grunn av manglende utredninger av naturverdier i sjø, planlagte utfyllinger på bløtbunn, mangelfull ivaretakelse av marine naturtyper og konsekvenser for marine arter. Naturvernforbundet fikk dermed fullt medhold i at planforslaget ikke tok tilstrekkelige miljøhensyn.

Etter ytterligere naturkartlegging er det funnet store naturverdier i sjøen i planområdet, blant annet ålegress og bløtbunnsområder. Tiltakshaver vil allikevel gå videre med en plan som ødelegger disse viktige naturområdene, blant annet ved å etablere ei stor motfylling av sprengstein for å stabilisere et område med kvikkleiere bakenfor.

Statsforvalteren godtar ikke dette, og opprettholder sin innsigelse til reguleringsplanen på grunn av mangelfull ivaretakelse av marine naturtyper.

Naturvernforbundet synes det er gledelig at Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv nå endelig begynner å få konsekvenser for kommunens arealplanlegging i praksis. Vi håper og tror at statsforvalteren kommer til å fremme innsigelse i mange saker hvor naturhensyn ikke blir godt nok ivaretatt i tida framover.