Klage Høgevarde i Flå kommune

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt inn klage på vedtak om regulering av enda et hytteområde på Gulsvikfjellet i Flå. Denne utbyggingen vil presse naturen ytterligere i og utenfor planområdet. Flå kommune bygger ned naturen bit for bit, noe som blant annet truer reinens leveområde.
(Foto Flå kommune)

Du kan lese hele klagen ved å klikke på lenken nede i saken.

Klagen er begrunnet i følgende hovedpunkter:

Områdeplanen er utarbeidet fram til og vedtatt i 2015. Den ivaretar ikke de hensyn til natur og miljø som er aktualisert og forsterket siden 2015 nasjonalt og internasjonalt.

Planområdet er utvidet med et «nytt, mindre område», og antall enheter er fordoblet.

«Planområdet består hovedsaklig av fjellskog, morenerygger og myrlendt terreng». Bebyggelsen legges i stigende terreng og opp mot åser og fjelltopper.

Det argumenteres med at «Det er tenkt i et bærekraftsmål at det bygges tettere på de arealene som er avsatt til utbygging, enn å regulere flere områder.» Tenk det!

Biologisk mangfold er ikke godt kartlagt, bare et lite område er definert. Myrer bygges ned direkte og indirekte og skades. Dette tas ikke på alvor.

Villreinens leveområde presses mer og mer. Miljøverndepartementet uttalte i 2004 at «Miljøverndepartementet mener samtidig at det ut fra den totale belastningen på Norefjellsområdet er viktig at omfanget av hyttebygginga vurderes nøye.» Antallet hytter ble redusert av departementet fra 600 til 420. Bare 8 år seinere ble 1100 nye hytter godkjent, og den siste områdeplanen åpner for inntil 2000 hytter.

Vurderingen av den samlede belastningen for villreinen er glemt!

Naturvernforbundet krever at vedtak om detaljreguleringsplan oppheves, og at tiltakshaver og kommune gjennomfører nye utredninger av de forholdene Naturvernforbundet har gjort rede for.