Nore og Uvdal – høring til kommuneplanens arealdel

Naturvernforbundet i Buskerud har skrevet høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for Nore og Uvdal kommune. Nore og Uvdal er en kommune med store fjellarealer og stort biologisk mangfold. Villrein, fjellfugl og andre sårbare arter er avhengig av livet i fjellet, og har hatt nedgang i bestand.

Foto: Naturvernforbundet i Buskerud

Naturvernforbundet i Buskerud er svært bekymra for at hyttekommuner i vårt område legger opp til ytterligere nedbygging av natur, natur som er leveområde for sårbare arter. Villrein er nå på rødlista med status som nær truet, den er pressa av sykdommer som fotråte, svelgbrems, cwd-smitte og forstyrrelse av folk på tur. Formannskapet i Nore og Uvdal har gjort en del endringer på administrasjonen sitt forslag til arealplan. Mange av disse endringene er negative med tanke på natur og biologisk mangfold. Vi har derfor hatt merknader til dette.

Vi ser positivt på at bare en brøkdel av innspilla til utbygging er tatt med i planen. Kommunen har over 2000 ledige hyttetomter og mange gamle planer. NiB ber om at kommunen utfører en planvask og fjerner gamle planer. Planen har noen forslag til utbygging som er negative for mangfoldet. Vi har merknad til disse. Øvre Uvdal har et kapasitetsproblem når det gjelder vann og avløp. Det kan ikke bygges mer i området før dette er ordna.