Dyretragedier på Nordlandsbanen – Bevar vinterbeiteområdene

Driftsjef for Nordlandsbanen, Jan Birger Almåsbro, legger skylda på Naturvernforbundet for at jernbaneverket ikke har plane klare for å sette opp gjerder som kan hindre dyretragediene. Dette er direkte feil av Jernbaneverket som over år har prioritert Nordlandsbanen lavt på så mange områder.

Dette blir særlig merkbart i forhold til den måten mangel på tiltak blir håndtert på for å redusere de altfor mange påkjørsler av rein og elg. Vinteren 2009 var det svært mange reinpåkjørsler i Saltdal, nord for Lønsdal. Fylkeslaget i Naturvernforbundet engasjerte seg i debatten sammen med reineierne i beitedistriktet. Fylkesmannen innkalte til møter for å få iverksatt tiltak. Det viste seg da at Jernbaneverket manglet planere for oppsett av gjerder. Det ble gitt dispensasjon til midlertidige gjerder som til en viss grad har virket.

Ba om gjerdeplaner i 2009

Naturvernforbundet ba da i en skriftlig uttalelse om at det ble utarbeidet en plan for de aktuelle gjerdestrekninger på Nordlandsbanen der konsekvenser for annet vilt ble utredet og avbøtende tiltak iverksatt, bl.a korridorer der vilt kan passere på best mulig måte. Så lenge det ikke er overganger, er vi redd for at en bare flytter problemet med påkjørsel av vilt og tamrein til enden av gjerdet. Vi savner en innhenting av kunnskap om dette og viser her til NINAs fagrapport 4 fra 1995 og NINAs oppdragsmelding 393 fra 1996. Det foreligger forhåpentligvis nyere forskning og kunnskap som må trekkes med i utredningen.

Hvorfor har ikke Jernbaneverket laget planer?

Det viser seg nå at planarbeidet ikke er blitt fulgt opp slik at gjerder kan settes opp for de penger som er bevilget. Dette har avgjort vært en medvirkende årsak til de store tap og dyretragedier som utspant seg på strekninger i Helgeland sist vinter.

Bevar vinterbeiteområdene!

Naturvernforbundet ser trusselen mot reindrifta fra jernbane og de stadige tap vi har av arealer til reindriftsutøvelse i sammenheng. Det er avgjørende å beholde gode vinterbeiteområder langt fra jernbanen. De store planer for vindkraftverk i Reinfjellet i Vefsn og Kavvatnan i Bindal er derfor alvorlig for reindrifta. Det samme gjelder Helgelandskraft sitt pågående arbeid med å få omgjort avslaget fra NVE om konsesjon for kraftutbygging i Tosdalen. Naturvernforbundets fylkeslag samarbeider godt med reineiere i reinbeitedistriktet i disse spørsmål, men det er lite støtte å hente i kommunene.

Erling Solvang

Leder Naturvernforbundet i Nordland