Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune, offentlig ettersyn (1. gangs høring), uttalelse