Uttalelser vedr. Forslag til reguleringsplan for E8 i Ramfjorden – 22112011

Naturvernforbundet har sendt brev til Statens vegvesen i forbindelse med reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett og påpekt en at prosjektet ikke er vurdert etter Naturmangfoldloven. Forslag til reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett løser ikke utfordringene innfartsåren til en sterkt voksende by som Tromsø har. Tvert om vil dette alternativet dersom det blir realisert, skape store og alvorlige belastninger for helse og miljø i store deler av byens fastlandsside i overskuelig framtid.

Sandsvaler er i sterk tilbakegang i Europa og var årets fugl i 2010. Ålegressamfunn og slåttemarker er spesielt utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven. Samtlige av disse lokalitetene vil gå tapt dersom ny E8 blir ført på vestsiden med bro over Ramfjorden, som foreslått.

Loven brytes på en rekke punkter; § 7 Prinsipper for offentlig behandling, § 8 Kunnskapsgrunnlaget, § 9 Føre-var-prinsippet, § 10 Økosystem tilnærming og samlet belastning, § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver eller § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Etter § 12 skal vurderingene også omhandle alternativ plassering/lokalisering av tiltaket.

Ved riktig innhenting av kunnskap etter § 8 ville man for bl.a. ha dokumentert en koloni av hekkende sandsvaler i ravinen på toppen av Leirbakkodden, ålegressamfunn i sjøen vest og sør for Leirbakken, og slåttemark på gården Leirbakken. Sandsvaler er i sterk tilbakegang i Europa og var årets fugl i 2010. Ålegressamfunn og slåttemarker er spesielt utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven. Samtlige av disse lokalitetene vil gå tapt dersom ny E8 blir ført på vestsiden med bro over Ramfjorden, som foreslått.

Verken i delutredningene eller i planforslaget er disse artene og naturtypene nevnt. Naturmangfoldlovens krav er ikke ivaretatt. Dette anser vi som en alvorlig saksbehandlingsfeil, og saken må som følge av dette sendes tilbake for ny administrativ behandling.

Planutkastet til reguleringsplan E8 Sørbotn – Laukslett i Ramfjorden er ikke vurdert etter Naturmangfoldloven. Dette er alvorlig saksbehandlingsfeil.

For Naturvernforbundet i Troms   
Tarjei Huse, leder
Tlf 92063413

Veiledning om riktig saksbehandling mht Naturmangfoldloven er å finne i brev fra Miljøverndepartementet til Fylkesmennene av 06.10.2011 med ref. 201102781-/KNO.

Vedlegg:
1.Tillegg til uttalelse om plan for E8 – saksbehandlingsfeil mht brudd på Naturmangfoldloven
2.Vår uttalelse om planutkastet av 30.10.2011,  der vi redegjør vi for planens svakheter og mangler vedrørende helse, natur og miljø.