Advarer mot oljeboring i fjæresteinene før forvaltningsplaner legges fram

Myndighetenes egne miljøfaglige eksperter i Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) advarer nå mot at oljeindustrien får bore i svært verdifulle og sårbare havområder rett før forvaltningsplanene for Nordsjøen og Norskehavet legges fram. Det gjør også Norges Naturvernforbund. Olje- og energidepartementet foreslo 4. januar å tildele 34 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. SFT og DN mener at 31 av disse ikke bør tildeles nå.

Norges Naturvernforbund advarer regjeringen mot risikoaktivitet som kan skade natur og fiskeressurser. – Vi forventer at regjeringen hører på ekspertenes råd og venter med en beslutning til man legger fram forvaltningsplaner for Nordsjøen og Norskehavet, sier leder Lars Haltbrekken.

Norges Naturvernforbund reagerer på at det foreslås oljeboring i svært kystnære områder, helt ned til 15 kilometer fra land. – Oljesøl i et slikt område vil kunne nå kysten innen få timer, fortsetter Lars Haltbrekken. – Det er også kritikkverdig at man foreslår oljeaktivitet nær gyteområdet for norsk vårgytende sild. Vi forventer at miljøvernministeren og fiskeriministeren får satt en stopper for disse planene. Disse områdene er aktuelle som petroleumsfrie områder, understreker naturvernlederen.

– Det er viktig at regjeringen ikke har hastverk i denne saken. Regjeringen har tid til å vente på forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen og vurdere grundig om det er forsvarlig å tillate petroleumsvirksomhet i disse havområdene, sier Lars Haltbrekken.

Naturvernforbundet er samtidig svært fornøyd med regjeringens nye åpenhet i oljepolitikken. Tidligere har denne typen forslag og høringer vært hemmelige, men regjeringen har nå innført åpne offfentlige høringer.

Utfyllende informasjon om områdene som Olje og energidepartementet foreslår oljevirksomhet i:

Blokker i Barentshavet
De foreslåtte blokkene i Barentshavet er av forvaltningsplanen definert som “særlig sårbare og verdifulle”. Strømmene på Tromsøflaket gjør at fiskelarver, som er særlig sårbare for oljeforurensing, har særlig lang oppholdstid i dette området.

Blokker i Norskehavet
De foreslåtte blokkene i Norskehavet ligger nær området Smøla/Frøya/Roan. Et oljeutslipp vil kunne nå land etter svært kort tid og gjøre stor skade for den truede slidemåken i området. Froan har et kystområde av internasjonal betydning. Korallområdet Storneset ligger dessuten innenfor en av de foreslåtte blokkene og vil kunne påvirkes ved eventuelle aktiviteter på havbunnen.

Blokker i Nordsjøen
De foreslåtte blokkene i Nordsjøen vil berøre viktige gyteområder for sild, samt kystnær sjøfugl. Kjerneområdene for sildegytingen er i dag bankområdene utenfor Møre, hovedsakelig området fra Stadt til nord av Buagrunnen. Kystområdene ved de foreslåtte blokkene er dessuten identifisert som svært viktige leveområder for sjøfugl i hekkeperioden, og fuglekoloniene på øya Runde kan bli berørt.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)

  • Introdusert av OED i 2003. De årlige TFO-tildelingene finner sted i modne deler av norsk sokkel.
  • TFO-området kan utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på sokkelen modnes for petroleumsaktiviteten, men området skal ikke innskrenkes.
  • Mens en ordinær konsesjonsrunde for nye leteområder starter med at selskapene nominerer blokker de ønsker utlyst, innebærer TFO at området er fastlagt på forhånd.

    OEDs forslag 4 januar 2008 DNs uttalelse SFTs uttalelse

Støtt Norges naturvernforbunds arbeid for å redde sårbare havområder – Bli medlem nå!