Ålesund kommune og strandsona

Leserinnlegg fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

På Hessa planlegges det utbygging av boliger og naust i strandsona.

I strandsona møtes land og sjø, det er et område med stor biologisk aktivitet og er viktig for det biologiske mangfoldet, videre er dette populære frilufts- og rekreasjonsområder.

Det er de nære friområdene som er viktig for folk flest.

Det er snart ikke friområder igjen langs strandsona i Borgundfjorden.

Kommunen er satt til å forvalte almennhetens interesser.

Kommuneplanen som ble vedtatt tidligere i år satte av dette område til å være friområde.

I loven er det et forbud mot mer bygging i strandsona, og nasjonale myndigheter har innstendig bedt kommunene om ikke å gi dispensasjoner fra dette forbudet.

Likevel instiller det faste utvalget for plansaker i Ålesund at det skal bygges i dette området.

Dette gjør de, til tross for at arbeidet med planen som skal gi en oversikt over grønne områder i kommunen, grøntstrukturplanen, er satt på vent.

Denne planen ville vært et viktig styringsverktøy for å se nedbyggingen av friområder i et helhetlig perspektiv og kanskje gitt noen a-ha-opplevelser om hvor lite strandsone som er tilgjengelig for folk flest.

Ikke bygg ned enda en liten bit av strandsona, snart er det ikke mer igjen!

Geir Ole Sætremyr, styremedlem i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Gammel plan

Tegnforklaring Hessa Syd

Plan Hessa Syd

Hessa Syd Vedtak

Gammel plan Vedtak

Gammel plan Bestemmelser

Endring plan Vedtak

Endring Gammel plan

Bestemmelser Hessa Syd

Høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn