Anleggsdrifta til Statens vegvesen: Naturvernforbundet krev gransking

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har den siste tida blitt kjent med fleire kritikkverdige tilhøve i samband med anleggsverksemd som Statens vegvesen er ansvarleg for. Statens vegvesen er ein stor aktør i anleggsbransjen, og Naturvernforbundet er uroa over at det ser ut til at etaten manglar gode rutinar for miljøstyring i prosjekta sine. Vi ber difor Samferdselsdepartementet om å granske miljøstyringa i anleggsverksemda til Statens vegvesen.

Det har den siste tida vore tre saker i Møre og Romsdal som får Naturvernforbundet til å spørje om Statens vegvesen har manglande rutinar for miljøstyring. Dette gjeld funna av bromerte flammehemmarar i Ålesundstunnelane, forureinga grunn i samband med bygginga av Atlanterhavstunnelen og dumping av massar frå bygginga av ny fergekai i Solavågen.

Naturvernforbundet har difor kontakte Samferdselsdepartementet for å be om ei gransking av fleire spørsmål knytt til desse tre sakene og til Statens vegvesen generelt. Naturvernforbundet ønskjer også informasjon om stoda når det gjeld dei andre veganlegga i fylket.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Brevet til Samferdselsdepartementet

Brev til Riksrevisjonen om gransking

Miljøoppfølgingsprogram for Atlanterhavstunnelen

Rapport fra Cowi AS om graving i avfall i Kristiansund

Varsel om pålegg frå Arbeidstilsynet 25. september 2006

Analyseresultater for Ålesundstunnelene – bromerte flammehemmarar

Analyseresultat for bromerte flammehemmarar i sigevatn

Svar frå Statens vegvesen til Arbeidstilsynet 30. november 2006

Pålegg frå Arbeidstilsynet 28. september 2006

Kart over tunnelinnslag Hagelin

Skisse over tunnelinnslag Hagelin og forurensning

Behandling av deponerte avfallsmasser – brev frå Statens vegvesen til Kristiansund kommune

Rv 64 Atlanterhavstunnelen – søknad om utfylling av deponimasser

Vurdering av analyseresultata frå Statens forurensningstilsyn

Side 1 av svar frå Samferdselsdepartementet

Side 2 av svar frå Samferdselsdepartementet

Side 3 av svar frå Samferdselsdepartementet

Side 4 av svar frå Samferdselsdepartementet

Risikovurdering for TBBPA