Arbeidet mot motorvegen mellom Ålesund og Molde fortsetter

I fjor var planene for strekninga mellom Digernesskiftet og Ørskogfjellet ute på høring. Naturvernforbundet i Ålesund la vekt på at verken natur eller klima har råd til denne typen prosjekt. Naturvernforbundet i Molde har nå gitt uttalelse til detaljplanen Julbøen – Molde, men skriver også en del om strekningen Molde – Ørskogfjellet. De tar blant annet opp mangel på sammenheng i konsekvensutredningene.

Brevet til Molde kommune, og med kopi til blant annet Statens vegvesen, frarår at kommunestyret godkjenner reguleringsplanen for Julbøen – Molde på grunn av:

 

·         De negative natur- og miljøkonsekvensene blir for store. I dette ligger også planleggingen av økt biltrafikk og faren for et byggetrinn 2.

 

·         Det er ikke alle sider ved saksprosessen og utredningene som er i samsvar med kravene i forskriften om konsekvensutredninger.

 

·         Det mangler en sammenstilling av klima- og miljøkonsekvensene for strekningen Molde – Ørskogfjellet sammenlignet med 0 alternativet.

 

·         Statens vegvesen har ikke vurdert motesetningene mellom bærekraftsmål som klima, natur og forurensning opp mot nye veger og økt trafikk.

 

·         Det er i liten grad gjort rede for deponiområder for steinmassene og konsekvensene som disse vil få for naturen.

 

Dersom planen blir godkjent, bli det foreslått flere endringer og vilkår som blant annet:

 

·         Det må settes strenge tetthetskrav til Kringstadtunellen for å unngå at den naturlige vannføringen i vassdragene over blir påvirket. Mekvatnet er spesielt sårbart.

 

·         Det blir krevd et punkt i planbestemmelsene om at ikke kan settes i gang med et forberedende arbeid med byggetrinn 2 før det eventuelt er bestemt at det skal bygges en fire felts veg.
 

·         For å unngå at naturen utenfor byggetrinn 1 blir skadet under anleggsperioden, kreves det en reguleringsbestemmelse med krav om et midlertidig gjerde i grenselinjen mellom byggetrinn 1 og byggetrinn 2.

 

·         Behandlingen av anleggsvann, vaskevann og annet vann fra tunellene må skje med den best tilgjengelige renseteknologien.