Bakgrunnsnotat om uadressert reklame

Notat fra Bergen.

Uadressert reklame – et miljøproblem

Svært få ønsker å motta uadressert reklame. Likevel mottar bergenserne hvert år rundt 3800 tonn uadressert reklame i posten. Bare produksjonen av papiret medfører utslipp av CO2 som er betydelig større enn utslippene fra kommunens egen bilpark. En speilvending av dagens reservasjonsordning vil kunne løse problemet.

I følge en undersøkelse gjennomført av Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsverk (BIR) i 2006, mottok hver husstand i Bergen rundt 46 kilo reklame i posten dette året1. Per i dag er 35 prosent av husstandene i Bergen reservert mot uadressert reklame. Med rundt 110.000 husstander i kommunen betyr dette at bergenserne mottar 3.800 tonn uadressert reklame årlig.

Betydelige klimagassutslipp
Produksjon, distribusjon og avfallshåndtering av uadressert reklame er både energi- og ressurskrevende. Det anslås at bare produksjon av papiret reklamen trykkes på fører til utslipp av mellom 0,7 og 1,8 kilo CO2 per kilo papir, avhengig av produksjonsland2. Legger en til grunn det laveste tallet, blir det sluppet ut rundt 2600 tonn CO2 i produksjon av papiret til reklamen bergenserne mottar årlig. Til sammenligning slipper hele Bergen kommunes egen bilpark ut 1700 tonn hvert år3. Dette er et svært konservativt overslag, og gjelder altså bare produksjon av papiret, ikke transport og avfallshåndtering.

En undersøkelse utført av Norsk Respons gjennomførte på oppdrag for Naturvernforbundet Hordaland, våren 2007, viste at bare 29 prosent av bergensere faktisk ikke ønsker å motta reklame i posten4. Dersom en speilvendte dagens ordning slik at de som faktisk ønsker reklamen kan henge opp et klistermerke med reklame-ja-takk for å motta reklamen, svarer 80 prosent av de spurte i den samme undersøkelsen at de ikke vil henge opp et slikt klistermerke. Posten Norge tjener hvert år rundt 1,3 milliarder kroner på distribusjon av uadresser reklame5.

Reklame-ja-takk
Miljøhensyn er bakgrunnen for at Aurskog-Høland kommune i Akershus har besluttet at de ønsker å speilvende dagens reservasjonsordning, slik at de som faktisk ønsker å motta reklame merker sin postkasse med et reklame-ja-takk-klimstermerke. Denne ordningen får også sterk støtte fra forbrukerombudet, som på prinsipielt grunnlag mener at forbrukerne selv må kunne velge om de vil motta reklame i sin egen postkasse6.

Barne- og likestillingsdepartementet avslutter i disse dager arbeidet med den nye markedsføringsloven, som er ventet oversendt Stortinget over nyttår. I høringsutkastet har ikke departementet lagt opp til noen speilvending av dagens ordning med innføring av reklame-ja-takk.

I tråd med politiske mål
Det er i dag bare et mindretall av befolkningen i Bergen som ønsker å motta uadressert reklame i postkassen. På grunn av manglende kunnskap om reservasjonsordningen, usikkerhet rundt hvor en får tak i reservasjonsklistermerker og så videre er det likevel bare rundt 35 prosent av bergenserne som har reservert seg. En speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame vil gi en betydelig besparelse for miljøet, samtidig som de som ønsker å motta reklame i posten fremdeles får full mulighet til dette.

En slik speilvending er i tråd med de målsetninger om avfallsreduksjon som ligger i avfallsplanen for BIR-området 2004 – 2008. Bergen kommunes ønske om å ta en ledende rolle i kampen mot uønsket reklame henger også sammen med Bergensbyrådets målsetning om å gjøre Bergen til en ledende miljøby.

I forbindelse med behandlingen av ny markedsføringslov vil det også være ønskelig at Stortinget ser på det samlede trykket av uadressert reklame fra avisinnstikk, posten og andre aktører.

Kilder:

1. Dumpet papirboss i protest, Bergens Tidende 01.03.2007
http://www.bt.no/lokalt/article344650.ece

2. Framtiden i våre hender: Faktaark om klimagassutslipp fra forbruk. http://www.framtiden.no/filer/Faktaark_klimagassutslipp_fra_forbruk.pdf

3. Halverer CO2-utslipp fra egne biler, pressemelding fra Bergen kommune 27. mars 2007 http://www.bergen.kommune.no/aktuelt/pressemeldinger?artSectionId=323&articleId=2931

4. Postreklame, en spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Respons i Bergen 13. til 15. februar 2007.
/imakerdata/f/1/00/80/3_2401_0/rapport.pdf

5. Tall hentet fra Posten Norges årsrapporter fra 2005 og 2006. http://www.posten.no/Portal/OmPosten/Finansiellinformasjon/Aarsrapporter/

6. Forbrukerombudets høringsuttalelse til ny lov om markedsføring og annen markedspraksis
http://forbrukerombudet.no/index.gan?id=11035178&subid=0