Beiteråsen – manglar registreringar av framande artar i reguleringsplanarbeidet

Tingvoll kommune har sendt forslag til reguleringsplan for Beiteråsen på høyring. Naturvernforbundet i Tingvoll peikar i si fråsegn på framande artar som eit tema som må vurderast.

Det er først og fremst klistersvineblom som har vore eit problem i det aktuelle området.

Naturvernforbundet spør også om handtering av sand frå gatefeiing.