Bompenger og kollektivtiltak

Leserinnlegg fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

I Ålesund vokser biltrafikken samtidig som antallet kollektivreisende synker. I følge Nettbuss minker antallet som tar buss med 2 % i året. Dette fører til økt press på veiene og et ønske om flere og bedre veier inn til Ålesund. Enkel logikk tilsier at hvis flere tar bussen blir det færre som kjører bil. Det er også godt dokumentert at dersom man klarer å øke antallet kollektivreisende, avtar veksten i biltrafikken.  Derfor er det litt merkelig at forslaget til «bypakke» som bystyret i Ålesund jobber med nesten ikke inneholder forslag for å øke antall kollektivreisende.

I Tromsø, Bergen og Oslo har man også hatt bompengefinansierte bypakker.  Der har satsing på alternativer til biltrafikken fått en framtredende plass.  I Oslopakke 3 er det bestemt at 25 % av inntektene fra bompenger skal brukes kun til kollektivtrafikk. I Bergen skal ca 60 % av bompengeinntektene gå til miljøtiltak som bybane, annen kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. I Tromsø skal kun 8 av 188 millioner kroner gå til bygging av vei, resten skal gå til kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet og andre miljøtiltak.

Sammenlignet med dette ser forslaget til bypakke for Ålesund ut som et gufs fra en annen tid. Her er det bare avsatt  14 % til sykkel- og kollektivtiltak, i følge tall som ligger ute på Ålesund kommune sine hjemmesider. De fleste av tiltakene som gjelder kollektivtrafikk og sykkel er dessuten lagt til den siste fasen (2029-2033), noe som kanskje tyder på at dette blir en salderingspost dersom det blir  kostnadsoverskridelser i de tidligere fasene. I første fase (2014-2018) er det avsatt 0 % til kolletivtrafikk og 8 % til sykkeltiltak.

Naturvernforbundet mener det er bra at Ålesund ønsker bruke såpass med ressurser på å få til et sammenhengende sykkelveinett. Dette er framtidsretta og godt og kan være med på å redusere veksten i biltrafikken noe.

Men vi velger å tro at det er en forglemmelse at kollektivtrafikken kommer så dårlig ut. Politikerne i Ålesund har vedtatt en klimaplan der de ønsker å satse på kollektivtrafikk og å redusere biltrafikken.  Transportforskere sier at Ålesund er en ideell kollektivby. Dette krever god planlegging og vilje til å prioritere dette. Her er noen forslag til hva som gjøres: I stedet for firefelts motorvei inn til byen, lag heller to nye kollektivfelt. Samarbeid med fylkeskommunen og busselskapene om å få til et busstilbud med hyppige avganger og valg mellom direkte ekspressbuss eller vanlig rutebuss, og et billig månedskort.Prioriter kollektivtrafikken i kryss og på veiene, slik at bussene slipper å stå i kø. Da synes flere det er et alternativ å kjøre buss og de som må kjøre bil kommer raskere fram.